Få in­spi­ra­tion till ett om­bo­nat hem

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG HAR EN LÅNG öns­ke­lis­ta med dröm­möb­ler och den fylls he­la ti­den på i takt med att det dy­ker upp nya fa­vo­ri­ter. Ef­tersom det of­ta är gans­ka dy­ra möb­ler som ham­nar på lis­tan, stan­nar de fles­ta kvar på dröm­sta­di­et.

När jag väl be­stämt mig och slår till på nå­got jag öns­kat mig länge är gläd­jen stor, men li­ka stor är den när det dy­ker upp nå­got som är rik­tigt smart, snyggt och pris­värt. På si­dan 30 har vår re­por­ter Em­my Lund­ström gjort en rik­tig stor gui­de till hös­tens möb­ler med ut­gångs­punkt från tre tyd­li­ga tren­der – art déco, skan­di­na­viskt och 70-tal. Här hit­tar du su­per­fi­na mö­bel­ny­he­ter i al­la pris­klas­ser!

På si­dan 46 hit­tar du mas­sor av in­spi­ra­tion till hur du kan in­re­da med mat­tor, bäs­ta sät­tet att gö­ra hem­met om­bo­nat.

Att in­re­da med växter är en an­nan vik­tig trend, och på si­dan 54 slår vi ett slag för de klas­sis­ka ”tant­blom­mor­na” kor­nett­blom­ma och cykla­men. De är så snyg­ga ihop med na­tur­fär­ger och li­te rå­a­re ma­te­ri­al.

Moa och Kristof­fer på Kungs­hol­men bor på 67 kvadrat­me­ter med si­na två barn. De har ska­pat ett smart, kom­pakt hem som känns bå­de ljust och luf­tigt, ki­ka in hos dem på si­dan 20. På si­dan 62 hit­tar du fa­mil­jen Fahlsted­ts om­bygg­da ci­ty­rad­hus från 1800-ta­let som bli­vit ett mo­dernt och charmigt bo­en­de. Vi har ock­så upp­da­te­rat klas­sis­ka hus­mansfa­vo­ri­ter till su­per­go­da ve­ge­ta­ris­ka rät­ter – per­fekt höst­mat, re­cep­ten finns på si­dan 72. Till sist bju­der vi på någ­ra oe­mot­stånd­li­ga kladdkakor på si­dan 78.

Väl­kom­men till ett ex­tra tjockt höst­num­mer av LE­VA & BO!

”Här hit­tar du su­per­fi­na mö­bel­ny­he­ter i al­la pris­klas­ser”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.