Ska­pa my­sig käns­la i vardagsrummet

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

HÄROM DA­GEN ha­de min dot­ter ”gjort my­sigt” i vardagsrummet. När det­ta var klart fick vi kom­ma in. Al­la fil­tar låg på gol­vet och ovan­på var li­te glitt­rigt kon­fet­ti ströss­lat. Var­för in­te? För de fles­ta har ­vardagsrummet många funk­tio­ner: av­kopp­ling en var­dags­kväll, ­fre­dags­mys el­ler fest. Om man vill puf­fa kud­dar och tän­da ljus el­ler ströss­la kon­fet­ti spe­lar in­te så stor roll, ba­ra det känns triv­samt.

Vi har fyllt det nya num­ret av LE­VA & BO med ext­ra myc­ket in­spi­ra­tion för ditt var­dags­rum. På si­dan 16 hit­tar du tre här­li­ga rum i oli­ka sti­lar där vår in­re­da­re Fri­da Svahn lagt ext­ra om­sorg på fönst­ren. Gar­di­ner, ty­ger, blom­mor och ljus­sta­kar gör att det känns mjukt, om­bo­nat och my­sigt! Min fa­vo­rit just nu är den färg­star­ka sti­len med li­la to­ner, men de grö­na sam­mets­gar­di­ner­na är ock­så ljuv­li­ga. De­tal­jer för höst­mys i oli­ka pris­klas­ser från bud­get till lyx hit­tar du på si­dan 32. Vi har ock­så ska­pat ett my­sigt och tid­löst var­dags­rum i grå to­ner på si­dan 34.

Hem­ma hos Ka­ren Maj och hen­nes fa­milj är den vack­ra, luf­ti­ga lä­gen­he­ten i Kö­pen­hamn i stän­dig för­vand­ling men det vik­ti­gas­te är att den fun­ge­rar för en fa­milj med fy­ra barn. In­spi­re­ras av det coo­la hem­met på si­dan 22. På and­ra si­dan sun­det, i Mal­mö, har Ka­ta­ri­na ska­pat ett smart och lek­fullt hem på li­ten yta, hen­nes lä­gen­het hit­tar du på si­dan 52.

Höst­mörk­ret tving­as bäst bort med en ­klas­sisk kött­gry­ta som Coq au vin el­ler Bo­euf ­Bour­gig­non, re­cep­ten finns på si­dan 63.

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Al­la fil­tar låg på gol­vet och ovan­på var li­te glitt­rigt kon­fet­ti ströss­lat”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.