”När jag ri­tar är jag i min egen bubb­la”

En vän ha­de med sig rör­spets­pen­nor hem från USA. Då upp­täck­te To­ve Lar­ris sin pas­sion för il­lust­ra­tio­ner. – Jag kun­de in­te slu­ta ri­ta, sä­ger hon. Nu gör hon suc­cé med si­na lek­ful­la prints och al­ma­nac­kor.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur bör­ja­de du ri­ta?

– Ri­tat har jag gjort he­la li­vet, men när jag fick lå­na rör­spets­pen­nor av en kom­pis som ha­de köpt dem i USA hän­de nå­got. Det blev li­te av en up­pen­ba­rel­se fak­tiskt. Jag kun­de in­te slu­ta ri­ta, jag plug­ga­de de­sign på en folk­hög­sko­la då och höll på da­gar­na i än­da. Man fyl­ler på pen­nor­na med rik­tigt bläck och kan ri­ta väl­digt de­tal­je­rat. Det blev myc­ket sö­ta djur, tex­ter och bak­verk. Jag star­ta­de en blogg och se­dan blev det som det blev.

Vad är tjus­ning­en?

– När jag ri­tar är jag i min egen lil­la bubb­la, ti­den fly­ger i väg. Of­ta lyss­nar jag på ljud­böc­ker el­ler pod­dar un­der ti­den, jag tän­ker in­te så myc­ket.

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Myc­ket de­tal­jer och of­tast gans­ka gul­ligt!

Hur hit­tar du in­spi­ra­tion?

– Den plop­par upp här och var, och då skri­ver jag ner det som dy­ker upp i hu­vu­det på oli­ka stäl­len – of­ta i te­le­fo­nen, men ock­så i min ka­len­der el­ler i nå­got an­teck­nings­block. Se­dan sät­ter jag mig på mitt kon­tor och job­bar. Re­cept­al­ma­nac­kan kom till ge­nom att vi pra­ta­de om al­la oli­ka te­ma­da­gar som finns, och då vil­le jag gö­ra en ka­len­der där de ro­li­gas­te finns med. Jag ri­tar det mesta på en Ipad pro med till­hö­ran­de pen­na.

Hur in­re­der du hem­ma?

– Gans­ka stil­rent och av­ska­lat, jag äls­kar att slänga och tyc­ker in­te om att kö­pa så myc­ket sa­ker. Det en­da jag in­te har lätt att gö­ra mig av med är min­nen som fo­ton och brev, men de tar in­te så myc­ket plats. Min pojk­vän är li­te li­ka­dan, han är ock­så li­te krä­sen med in­red­ning. När det väl kom­mer in nå­got nytt i hem­met är det no­ga ut­valt.

Vad har du för fram­tids­pla­ner?

– Att nå ut in­ter­na­tio­nellt. Jag har pre­cis gjort min ka­len­der på eng­els­ka och har som mål att få in den i USA och Asi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.