”Jag är svag för 60-talsmöb­ler”

Hem­ma hos in­red­nings­blog­ga­ren Jo­han­na Sal­mi­nen Karls­son blan­das sti­lar från fle­ra tidse­po­ker och näs­tan allt är köpt på lop­pis. – Jag tyc­ker om att kun­na åter­an­vän­da gre­jer, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Text DA­NI­EL­LE DEASISMONT

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Den är väl­digt blan­dad. Jag gil­lar gam­la gre­jer, allt från all­mo­ge till färgspra­kan­de 70-talstex­tili­er. Vårt hus är byggt 1907 så min grund­tan­ke är att för­sö­ka be­hål­la li­te av den käns­lan, men jag är sär­skilt svag för möb­ler från 40- och 60-ta­let så det har bli­vit mer och mer av det.

Vad gil­lar du just nu?

– Fär­ger och möns­ter i en li­te mör­ka­re och do­va­re färgska­la. Eng­elskt pors­lin och mur­ri­ga möns­ter smy­ger jag in som kon­trast i vårt an­nars gans­ka lju­sa hem.

Har du någ­ra fa­vo­rit­ma­te­ri­al?

– Jag mär­ker att jag ploc­kar in mer trä, sär­skilt mör­ka träslag. Jag tyc­ker att det ger en tyngd och ett lugn på nå­got vis. Vi har myc­ket lju­sa fär­ger bå­de på väg­gar och möb­ler, jag gil­lar kon­tras­ten mel­lan det lju­sa och trä­et.

Vad blir ditt näs­ta hem­ma­pro­jekt?

– En köks­re­no­ve­ring, även om det nog drö­jer ett tag. Vi har egent­li­gen ett väl­digt re­jält och vac­kert kök som de för­ra ägar­na lät till­ver­ka av al­träd från går­den, det skul­le va­ra hemskt trå­kigt att slänga ut det. Sam­ti­digt tyc­ker jag in­te käns­lan i kö­ket stäm­mer över­ens med hu­sets ål­der och pla­ne­rar att gö­ra en köks­re­no­ve­ring light i fram­ti­den.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– I prin­cip all in­red­ning vi har, med någ­ra få un­dan­tag, är köpt på lop­pis, se­cond hand el­ler sa­ker vi har hit­tat i nå­gon bod ute på går­den. Jag tyc­ker om att kun­na åter­an­vän­da gre­jer och ha­de tu­ren att flyt­ta in på en gård med ut­hu­sen ful­la av bå­de skräp och fi­na sa­ker.

Vil­ket är ditt bäs­ta fynd?

– Vår mat­sals­grupp som jag hit­ta­de på en lo­kal fa­ce­boo­klop­pis och fick ge ett par hund­ra­lap­par för.

Vad står högst upp på din öns­ke­lis­ta?

– Jag vil­le gär­na hit­ta ett par nät­ta, gam­la få­töl­jer till vårt fin­rum, och det gjor­de jag i dag ef­ter att ha le­tat i ett par år.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats i hem­met?

– Vid köks­bor­det, gär­na på hös­ten med ved­spi­sen spra­kan­des bred­vid. Där sit­ter jag och bå­de ar­be­tar, pyss­lar med bar­nen och äter.

Vil­ket är ditt bäs­ta pys­sel­knep?

– Att ha användbart pys­sel­ma­te­ri­al hem­ma. Jag hål­ler all­tid ut­kik på lop­pi­sar ef­ter bra gre­jer att pyss­la med, som ty­ger, pors­lin el­ler gam­la tapeter.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Gam­la mil­jö­er. Att kol­la på se­ri­er och fil­mer som ut­spe­lar sig un­der förs­ta hal­van av 1900-ta­let, som dans­ka Bad­ho­tel­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.