”Vi dras till in­red­ning som stic­ker ut och tyc­ker om att om­ge oss med sa­ker som är vack­ra”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

vack­ra. Tan­ken var att vå­ra kun­der skul­le kun­na kom­ma hem till oss och se sa­ker­na de vil­le kö­pa till sitt hem i en hem­mil­jö. På så vis fun­ge­rar vårt hem som ett gal­le­ri och kun­den får en bätt­re upp­fatt­ning om hur man kan in­re­da, sä­ger Ka­ren Maj.

LÄ­GEN­HE­TEN ÄR UPPDELAD i bad­rum, fy­ra sov­rum, kök, två var­dags­rum och mat­sal i fil. Re­no­ve­ring­en har gått ut på att ska­la av – Ka­ren Maj och As­ke har ri­vit ner minst 20 la­ger ta­pet i al­la rum. Det gam­la kö­ket ha­de gjort sitt och pa­ret lät in­stal­le­ra ett nytt som pas­sa­de vå­ning­ens stil och fa­mil­jens be­hov. För att få ett sov­rum till, i an­gräns­ning till bar­nens rum, de­la­de de av ett av var­dags­rum­men och sat­te in en föns­ter­vägg av gam­la fa­briks­föns­ter. Föns­ter­väg­gen släp­per in ljus och ger ett spän­nan­de ut­tryck i lä­gen­he­ten.

– Egent­li­gen bor­de vi ha re­no­ve­rat bad­rum och gäst­to­a­lett, men vi be­slu­ta­de i stäl­let att kö­pa ett som­mar­hus och det är det bäs­ta be­slu­tet nå­gon­sin, ef­ter att ha köpt lä­gen­he­ten, sä­ger Ka­ren Maj.

– Bar­nen äls­kar fri­he­ten på lan­det och he­la fa­mil­jen nju­ter av att va­ra där. Nu har vi fått det bäs­ta av två värl­dar. Dess­utom fun­kar bad­rum­met helt okej, och det är hur char­migt som helst med de gam­la vat­ten­led­ning­ar­na och ter­ras­so­gol­vet.

KA­REN MAJ OCH As­ke har in­rett fa­mil­jens lä­gen­het så att det ska kän­nas hem­trev­ligt och ge he­la fa­mil­jen ut­rym­me. In­red­ning­en änd­ras of­ta ef­tersom många av

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.