”Jag har cyk­lat om­kring i snål­blås­ten här när det in­te fanns ett en­da ­bostads­hus på plat­sen”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ka­na­len står Mal­mös nya land­mär­ke Tur­ning tor­so. Bätt­re ut­sikt få man le­ta ef­ter.

VÄG­GEN BAKOM SOF­FAN i vardagsrummet är ett lapp­täc­ke av fo­to­konst och prints. Till­sam­mans med den över­fyll­da bok­hyl­lan med konst och de­sign­böc­ker av­slö­jar de Ka­ta­ri­nas in­tres­se för form, de­sign och konst. Det är ing­en till­fäl­lig­het att Ka­ta­ri­na har ar­be­tat med gra­fisk de­sign så gott som he­la sitt liv.

– Jag är en in­bi­ten Mal­mötjej som bott i många oli­ka stads­de­lar, från Kir­se­berg till Slotts­sta­den. Jag har cyk­lat

BARN­RUM­MET Eli­ots säng från 40-ta­let är fyn­dad på Tra­de­ra. Tav­lor­na är bro­de­ra­de av Ka­ta­ri­nas mam­ma och har hängt i hen­nes eget barn­doms­rum. Täl­tet kom­mer från Gra­nit. Sto­ra bok­stavs­kud­den, de­sign Ar­ne Ja­kob­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.