Mixa blan­ka me­tal­ler och mjuk sammet

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LEVA & BO

JAG GLÖM­MER ald­rig förs­ta gång­en jag var på Has­selud­dens spa ut­an­för Stock­holm. Det var vin­ter och jag var gra­vid med mitt förs­ta barn. Käns­lan av att lig­ga ut­om­hus med röd, kall nästipp och tit­ta upp mot gran­top­par­na och stjärn­him­len sam­ti­digt som det bubb­la­de av varmt vat­ten kring krop­pen var helt ­un­der­bar. Att ba­da bastu el­ler i bad­tun­na är en spe­ci­ell njut­ning den kal­la års­ti­den.

Bastu finns i så många va­ri­an­ter som du kan ha ute el­ler in­ne, och även bad­tun­nor finns i mas­sor av mo­del­ler och pris­klas­ser. På si­dan 32 hit­tar du en stor gui­de med mas­sor av in­spi­ra­tion och fak­ta om allt du be­hö­ver tän­ka på in­nan du be­stäm­mer dig.

Li­la är en färg som syns myc­ket i in­red­ning just nu. En an­nan stark trend är mix­a­de ma­te­ri­al, gär­na mjuk sammet mot blan­ka me­tal­ler mix­at med grova tex­tili­er, trä och ke­ra­mik. På si­dan 16 hit­tar du ett här­ligt ­var­dags­rum in­rett med do­va pa­stel­ler i en stil som känns bå­de klassisk och nu­ti­da.

Vi häl­sar på hem­ma och i atel­jén hos konst­nä­ren Li­sa Rin­ne­vuo. Nu finns två av hen­nes mo­tiv, ex­klu­sivt fram­tag­na för LEVA & BO, att kö­pa i vårt konst­gal­le­ri. Läs mer på si­dan 46.

Ett en­kelt sätt att bju­da på mat är att äta ta­pas och dric­ka nå­got gott till­sam­mans. På si­dan 64 finns go­da re­cept på ta­pas med klas­sis­ka, nor­dis­ka sma­ker, var­för in­te tes­ta väs­ter­bot­tenspiz­za, an­sjo­vis­muss­lor el­ler små po­ta­ti­sar med renstek? Av­slu­ta med en söt ame­ri­kan­skin­spi­re­rad pumpapaj med pe­kan­nöt­ter, re­cep­tet finns på si­dan 72. Och glöm in­te att lad­da med li­te go­dis hem­ma för hal­lo­ween­bu­si­ga barn!

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LEVA&BO!

”Att ba­da bastu el­ler i bad­tun­na är en spe­ci­ell njut­ning den kal­la års­ti­den”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.