”Man mår bra i ett vac­kert hem men det är ba­ra du som kan be­stäm­ma om det är vac­kert för dig”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

dör­rar och må­lat om. Det jag är mest stolt över är de fif­fi­ga lös­ning­ar­na som en skjut­dörr till slask­skå­pet i kö­ket, plats­bygg­da hyl­lor­na i hal­len och den hel­långa föns­ter­brä­dan i hal­len och var­dags­rum­met.

ATT AN­NA ÄR kre­a­tiv märks in­te ba­ra i hen­nes ar­be­te med möb­ler­na ut­an även i en­ga­ge­mang­et i al­la pro­jekt hem­ma. Hon vill gär­na gö­ra allt själv och tve­kar in­te att pro­va på nya sa­ker. Det är ock­så vik­tigt för hen­ne att det finns en tan­ke bakom allt och att in­red­ning­en har­mo­ni­se­rar med bygg­na­den.

– Inred ef­ter hur du le­ver och gör det en­kelt för dig. Al­la har oli­ka va­nor hem­ma, så kol­la var di­na gre­jer all­tid ham­nar och job­ba där­i­från. Vi har det säl­lan stö­kigt hem­ma ef­tersom vi har in­rett funk­tio­nellt.

– Köp gre­jer som ni bå­da gil­lar, fort­sät­ter An­na. Om det kom­mer från Rus­ta el­ler Nor­dis­ka gal­le­ri­et spe­lar in­te så stor roll. Man mår bra i ett vac­kert hem, men det är ba­ra du som kan be­stäm­ma om det är vac­kert för dig.

– Man blir såklart mer på­ver­kad av tren­der än man tror, men vad fun­kar hem­ma? Jag gil­lar till ex­em­pel den in­dust­ri­el­la sti­len men tyc­ker in­te att den pas­sar till fisk­benspar­ket­ten i vår lä­gen­het.

Bad­rum­met står på tur att re­no­ve­ras och An­na har re­dan en plan för hur det ska se ut.

– Jag har re­dan en ta­pet från Ro­mo black edi­tion som vi ska an­vän­da ovan­för stan­dard­ka­kel. Jag hop­pas det kan bli till hös­ten, men först ska käl­la­ren fix­as så att jag kan flyt­ta hem min ta­pet­se­rar­verk­stad.

NÄR DET ÄR dags att le­ta in­spi­ra­tion till nya pro­jekt är det Instagram och in­red­nings­ma­ga­sin som gäl­ler. An­na hand­lar helst hem­i­från på nä­tet.

– Jag öns­kar att det fanns mer tid att gå på lop­pis och auk­tio­ner, även om jag säl­lan går dit ”ba­ra för att”, det är onö­digt att ska­pa re­no­ve­rings­stress när jag än­då är rätt nöjd. Men fram­förallt skul­le jag vil­ja va­ra hem­ma mer och nju­ta av mitt hem som det är, la­ga mer mat och lig­ga i min ex­a­mens­sof­fa och lä­sa böc­ker, sä­ger An­na

8 9 10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.