”Vi går på lop­pis var­je vec­ka. Då och då får vi sam­la kraft och ren­sa ut för att det in­te ska bli för myc­ket gre­jer”

Leva & Bo - - Hos Konstnären -

NÄR LI­SA RIN­NE­VUO såg tre­rums­lä­gen­he­ten i Hä­gersten i söd­ra Stock­holm förs­ta gång­en viss­te hon di­rekt: här skul­le hon bo. Hon och pojk­vän­nen vann bud­giv­ning­en och har se­dan re­no­ve­rat med var­sam hand. Sov­rum­met ha­de ur­sprung­li­gen en fond­vägg med en grön­blom­mig 60-tal­sta­pet.

– Ef­tersom jag egent­li­gen in­te tyc­ker om myc­ket färg i in­red­ning vil­le jag ha bort den, så vi bör­ja­de skra­pa och upp­täck­te att det var fle­ra la­ger.

Pa­ret be­stäm­de sig för att be­hål­la de­lar av var­je ti­di­ga­re spack­ling och ta­pet. Re­sul­ta­tet blev ett vac­kert tids­do­ku­ment.

– Jag stod med mo­ra­kniv och skra­pa­de för att be­hål­la val­da de­lar, be­rät­tar Li­sa Rin­ne­vuo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.