VAC­KER & BLOMMANDE LJUNG HE­LA VIN­TERN

Ljung­en är sä­song­ens po­pu­lä­ras­te ute­växt, men den blir lätt ful. Hur ska man skö­ta den för att den ska be­va­ra sin vack­ra ro­sa färg he­la vin­tern? Träd­gårds­ex­per­ten Jo­han Or­re ger si­na bäs­ta tips!

Leva & Bo - - Nya Tavlor - Av LIN­NEA BJÄRLE QUIDING & JOSEFINE LIND

NU ÄR DET hög­sä­song för ljung. Blom­man är den po­pu­lä­ras­te ute­väx­ten un­der hös­ten och vin­tern. Den vack­ra, ro­sa ljung­en pas­sar bra för vin­tern ef­tersom den är frost­tå­lig och kan hål­la väl­digt länge om man väl­jer rätt sort, skö­ter den rätt – och vatt­nar. Se till att vatt­na ljung­en of­ta så att den in­te blir brun och trå­kig.

– All ljung dric­ker myc­ket vat­ten. Den är käns­lig för ut­tork­ning och där­för är det vik­tigt att hål­la jor­den fuk­tig, sä­ger Jo­han Or­re, hor­to­nom och ta­les­per­son för Plan­ta­gen.

Vid nor­malt höst­vä­der bör ljung­en vatt­nas un­ge­fär en gång i vec­kan. Känn på jor­den så att den in­te är torr. När det bli­vit mi­nus­gra­der ute ska ljung­en dock in­te vatt­nas.

– Om man vill att ljung­en ska hål­la he­la vin­tern är det bra att di­rekt plan­te­ra om blom­man i en stör­re kru­ka el­ler lå­da di­rekt ef­ter att du har köpt den. Då kan plan­tan su­ga åt sig mer vat­ten från jor­den. Tänk ock­så på att ljung­en trivs där det är ljust och so­ligt, sä­ger Jo­han Or­re.

Det finns oli­ka sor­ters ljung, som kla­rar sig oli­ka bra ut­om­hus un­der vin­tern. Jo­han Or­re tip­sar om si­na fy­ra fa­vo­ri­ter.

Jo­han Or­re, hor­to­nom och ta­les­per­son för Plan­ta­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.