EX­PER­TENS FY­RA FI­NA FA­VO­RI­TER

Eri­ca.

Leva & Bo - - Trädgård -

1Har rost­rö­da kloc­kor och är of­ta li­te bil­li­ga­re att kö­pa. ”Sor­ten var väl­digt van­lig för 25–30 år se­dan. Den tål in­te frost och dör där­för så fort den förs­ta fros­ten kom­mit. Eri­ca är allt­så in­te en bra sort att kö­pa om du vill att din ljung ska kla­ra sig he­la vin­tern, sä­ger Jo­han Or­re”.

En pe­renn som le­ver mer än ett år och kan kla­ra sig ute un­der vin­tern. Finns i vi­ta, ro­sa och rö­da ny­an­ser. ”Call­u­na är van­li­ga­re nu­för­ti­den. Det är en va­ri­ant på van­lig svensk ljung som väx­er ute i na­tu­ren och kla­rar i stort sett allt – från frost och regn till sol”, sä­ger Jo­han Or­re.

”Den slår ald­rig ut, men har en mängd små knop­par som gör att den ser ut som att den blom­mar he­la ti­den”, be­rät­tar Jo­han Or­re.

Har du sett ljung som är blå, li­la el­ler oran­ge och fun­de­rat över vad det är för sort? ”Om ljung­en har en an­nan färg än ro­sa, vit el­ler röd be­ror det på att man har fär­gat plan­tan. Vis­sa tyc­ker att det är jät­te­fint me­dan and­ra in­te gil­lar det alls. Det är en smak­sak, helt en­kelt”, sä­ger Jo­han Or­re.

2Call­u­na.

3 4Knopp­blom­man­de ljung. Fär­gad ljung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.