”Jag är glad att vi såg möj­lig­he­ter­na med det här hu­set”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FA­MIL­JEN AN­DERS­SON RAKULJIC har bott i den re­no­ve­ra­de lant­han­deln se­dan 2005. – Gran­nar­na kal­lar hu­set byns grädd­ba­kel­se, sä­ger Mir­jam An­ders­son Rakuljic. – Vi bod­de i lä­gen­het i Sollentuna och kän­de oss in­­­­­stäng­da, sä­ger Mir­jam. Vi läng­ta­de till lan­det, bå­de min man och jag är upp­väx­ta i små sam­häl­len och vi vil­le att vå­ra barn skul­le få ha det så. Att ba­ra öpp­na dör­ren och ha till­gång till na­tu­ren är fan­tas­tiskt. Det är nä­ra till allt.

Lant­han­deln är byggd 1901 och är på 250 kvadrat­me­ter. Men när Mir­jam och Den­nis köp­te hu­set ha­de det in­te re­no­ve­rats se­dan 1940-ta­let.

– Jag föll för rym­den i hu­set och jag viss­te nog på en gång hur jag vil­le att det skul­le se ut. Jag har all­tid tyckt att det har va­rit otro­ligt ro­ligt med in­red­ning, och jag vill gär­na ha det fint om­kring mig, sä­ger Mir­jam.

MEN DEN GAM­LA lant­han­deln var i ett gans­ka då­ligt skick när de flyt­ta­de in, bland an­nat reg­na­de det in li­te här och var.

– Vi bör­ja­de med att läg­ga om ta­ket. Se­dan tog vi oss an in­si­dan. Vi har fått hjälp med yt­skikt och snic­ke­ri­er, men riv­nings­ar­be­tet, mål­ning och ta­pet­se­ring har vi gjort själ­va, sä­ger Mir­jam.

So­nen Eli­as var fy­ra år när de flyt­ta­de in, och Ivan föd­des ef­ter nå­got år.

– Det var rätt job­bigt där i bör­jan, med re­no­ve­ring och små­barn. Men jag är glad att vi såg möj­lig­he­ter­na med det här hu­set, och att vi har full­följt allt vi har tänkt. Det är ett un­der­bart hus.

– Att tri­vas i sitt hem är su­per­vik­tigt tyc­ker jag, sä­ger Mir­jam som in­spi­re­rats av New Eng­land-sti­len.

– Jag vil­le be­va­ra den gam­la, lant­li­ga sti­len, men har även ta­git in in­flu­en­ser från and­ra håll. Jag har all­tid gil­lat sti­len från den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten, det vi­ta upp­blan­dat med li­te blått och mörkt trä.

I det sto­ra var­dags­rum­met ryms bå­de ett stort skåp med plats för porslin, en mat­plats med ett stort, runt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.