”Jag fun­de­rar på att skaf­fa li­te mer färg här och var, kanske en ta­pet nå­gon­stans”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

bord och till­hö­ran­de rot­ting­sto­lar och en sitt­grupp. Den ena kort­si­dan är täckt med lig­gan­de pa­nel – ett åter­kom­man­de in­slag i hu­set, lik­som må­lad pärl­spont.

– Jag fun­de­rar på att skaf­fa li­te mer färg här och var, kanske en ta­pet nå­gon­stans, sä­ger Mir­jam som är den som mest en­ga­ge­rar sig i in­red­ning.

– Min man är mer prak­tisk, han har till ex­em­pel ­re­no­ve­rat och må­lat al­la föns­ter.

KÖ­KET I DEN hög­ra de­len av hu­set är hu­sets hjär­ta. Här lö­per en bänk runt hal­va rum­met och här finns bå­de en mat­grupp och en sitt­grupp.

Köksön har Mir­jam byggt själv ge­nom att för­länga be­nen från en stom­me från Ikea, och be­sla­gen kom­mer från Gy­singe bygg­nads­vård.

– Jag var rätt no­ga med det i bör­jan, att allt skul­le va­ra tids­ty­piskt.

På öpp­na hyl­lor för­va­ras porslin och fi­na sa­ker. Från kö­ket kom­mer man ock­så ut på den sto­ra al­ta­nen. Här har ta­ket för­längts så sitt­grup­pen är skyd­dad från vä­der och vind. Det sto­ra spa­ba­det lig­ger i and­ra än­den.

– Det här har vi pre­cis köpt, och an­vän­de jät­te­myc­ket i vint­ras. Poj­kar­na äls­kar att ba­da här, det är hur my­sigt som helst när det är mörkt och kallt ute att kry­pa ner här.

Al­ta­nen är på 75 kvadrat­me­ter och även den är li­te New Eng­land-in­spi­re­rad. Gol­vet har Mir­jam ol­jat in med en svart­pig­men­te­rad ol­ja.

– Här ute är vi myc­ket. Ef­tersom det än­då in­te är sär­skilt so­ligt här be­stäm­de vi att hal­va al­ta­nen skul­le täc­kas av ett tak. Det blev jät­te­bra, jag äls­kar att lig­ga där i sof­fan och lyss­na på country.

Den­nis job­bar i Stock­holm och pend­lar med tå­get från Enköping var­je dag.

– Han äls­kar att kom­ma hem hit på kväl­lar­na ef­ter en hek­tisk dag mitt i sme­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.