Hit­ta en my­sig ka­min för ditt hem

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG BLEV FÖRÄLSKAD i vårt lil­la 60-tals­hus vid förs­ta ögon­kas­tet. Det var mur­rigt och täckt av väv­ta­pe­ter men så väl­pla­ne­rat, ge­di­get och oför­stört. Men det av­gö­ran­de var nog den öpp­na spi­sen. I he­la mitt liv har jag drömt om en öp­pen spis och jag glöm­mer ald­rig förs­ta gång­en vi tän­de en bra­sa och öpp­na­de en flas­ka bub­bel. Nu är eld­nings­sä­song­en i full gång, och kanske sät­ter vi in en eld­nings­kas­sett i år för att få bätt­re vär­me­sprid­ning. På si­dan 34 hit­tar du en stor ka­min­gui­de med allt från stra­ma mo­der­na for­mer till klas­sis­ka ka­kel­ug­nar. Det finns så många snyg­ga kaminer att väl­ja på som pas­sar i al­la mil­jö­er. Det är ba­ra att blädd­ra dit och bör­ja pla­ne­ra!

På si­dan 18 har vår in­re­da­re ska­pat ett här­ligt var­dags­rum i lju­sa to­ner med en ka­min i cent­rum, där var­ma och mju­ka ma­te­ri­al sam­sas med metaller.

Em­ma och Kal­le val­de att byg­ga ett nytt hus i Hud­dinge men vil­le att hu­set skul­le kän­nas in­bott, ge­di­get och varmt, ki­ka in i de­ras här­li­ga vil­la på si­dan 24.

I det här num­ret får du ock­så tips på hur din inreder hem­ma med grö­na väx­ter, se si­dan 54.

Koc­ken Eli­sa­beth Jo­hans­son har ska­pat re­cept med helt ljuv­li­ga så­ser till, pro­va till ex­em­pel hem­gjord sa­tay­sås till kyck­ling­ke­bab, hem­sla­gen be­ar­nai­se el­ler ugns­ba­kad kum­mel med gräslöks- och mes­smörs­sås.

Du hit­tar ock­så un­der­ba­ra re­cept på go­da bak­verk att tjuv­star­ta ad­vents­sä­song­en med som bri­ocher med saff­ran, pi­stasch­­dad­lar med vit cho­klad el­ler små go­da cho­klad­bi­skvi­er. Re­cep­ten finns på si­dan 76.

Väl­kom­men till ett ex­tra tjockt num­mer av LE­VA & BO, fullt med höstin­spi­ra­tion!

”Jag glöm­mer ald­rig förs­ta gång­en vi tän­de en bra­sa”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.