”Det ska va­ra ro­li­ga­re att tvät­ta”

Att tvät­ta ska va­ra en lust­fylld var­dags­lyx. Med den fi­lo­so­fin ska­pa­de Vik­to­ria Wi­dengren Washo­lo­gi – en se­rie tvätt­pro­duk­ter med bå­de de­sign och mil­jötänk.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur kom du på idén till Washo­lo­gi?

– Jag ha­de re­no­ve­rat hem­ma, och när vi va­ra kla­ra tänk­te jag att det finns ju inga fi­na, mil­jö­med­vet­na tvätt­pro­duk­ter. För krä­mer och två­lar finns det jät­te­myc­ket fint. Jag kän­de att här sak­nas det någon­ting på hyl­lan i de­talj­han­deln. Sedan har kon­cep­tet vux­it. Nu lan­se­rar vi en sport­se­rie för funk­tions­plagg, med ett mjuk­me­del som in­te täp­per till an­das­funk­tio­nen. Mjuk­me­del och lin­ne­vat­ten har namn som Läng­tan och Gläd­je…

– Jag vill att mi­na dof­ter ska väc­ka käns­lor, lukt är ett av vå­ra star­kas­te sin­nen. La­ven­del, som är dof­ten för Har­mo­ni-se­ri­en, har lug­nan­de egen­ska­per. Och jas­min­se­ri­en, som he­ter Gläd­je, är upp­lyf­tan­de och glad. Jag vill för­med­la en käns­la av att det ska va­ra ro­li­ga­re att tvät­ta, li­te var­dags­lyx.

Är mil­jötän­ket vik­tigt för dig?

– Ja, jag vill att det ska va­ra så skon­samt som möj­lig, för klä­der­na, för mil­jön och för män­ni­skan.

Du brin­ner för kvin­no­frå­gor ock­så.

– Jag job­ba­de ti­di­ga­re in­om so­ci­al­tjäns­ten, med bar­na­vårds­ut­red­ning­ar. Nu vill jag hjäl­pa kvin­nor som be­hö­ver ex­tra stöd och sär­skil­da för­ut­sätt­ning­ar för att kom­ma ut i yr­kes­li­vet. Det blir yt­ter­li­ga­re ett sätt för mig att tän­ka håll­bart ur ett stör­re per­spek­tiv, de kan få ett sam­man­hang ge­nom att job­ba åt Washo­lo­gi en stund var­je dag med en an­pas­sad syss­la.

Vil­ket är ditt bäs­ta tvätt­knep?

– Att do­se­ra rätt! Många överdo­se­rar för att va­ra på den säk­ra si­dan, och det är jät­tek­na­sigt bå­de för eko­no­min och mil­jön. Of­ta tvät­tar vi dess­utom i onö­dan ba­ra för att få en ny­t­vät­tad käns­la. Då kan man i stäl­let väd­ra och an­vän­da lin­ne­vat­ten.

Hur ser det ut i din tvätt­stu­ga?

– Det vill du in­te ve­ta! Att va­ra ent­re­pre­nör och rätt en­sam spe­la­re – då har man fullt upp kan jag sä­ga, så tvätt­ber­get väx­er där hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.