”Ing­et mer tjat om smuts­tvät­ten, bar­nen tyc­ker ­fak­tiskt att det är skoj att an­vän­da tvätt­ned­kas­tet”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FA­MIL­JEN RYDAHL BOR i en vil­la i New Eng­land-stil som de lät byg­ga år 2011. De ut­gick från ett så kal­lat Karls­son-hus och ri­ta­de sedan om det ef­ter si­na eg­na be­hov. Ef­tersom Em­ma job­bar som in­du­stri­de­sig­ner var det inga svå­rig­he­ter att ri­ta om och tän­ka tre­di­men­sio­nellt.

Hu­set är dis­po­ne­rat på tre plan. På käl­lar­pla­nen finns en tvätt­stu­ga och ett in­ne­ban­dy­rum, och på en­trépla­nen en stor hall med myc­ket gömd för­va­ring samt ett kon­tor. Här finns ock­så ett stort var­dags­rum med mat­sals­del och kök med ut­gång till träd­går­den.

På över­vå­ning­en har fa­mil­jen sitt tv-rum med ut­gång till en stor bal­kong med ut­sikt över träd­går­den. Bå­da ­bar­nen har si­na rum här och här finns även Em­mas och Kal­les sov­rum med ett stort bad­rum.

Ef­tersom Em­ma är pro­dukt­de­sig­ner låg det nä­ra till hands att kom­ma på li­te smar­ta lös­ning­ar till hu­set. Ett myc­ket upp­skat­tat ex­em­pel är tvätt­ned­kas­tet som fa­mil­jen lät byg­ga in från bad­rum­met än­da ner till tvätt­stu­gan i käl­la­ren.

– Ing­et mer tjat om smuts­tvät­ten, bar­nen tyc­ker fak­tiskt att det är skoj att an­vän­da tvätt­ned­kas­tet. Men visst, det har ju hänt att an­nat än tvätt åkt ner i luc­kan, sä­ger Em­ma och skrat­tar.

POJKARNAS FA­VO­RIT i det nya hu­set är sportrum­met ne­re i käl­la­ren. Här kan de spe­la innebandy, ping­is, spök­boll och and­ra fa­vo­ritspor­ter. Här kan de väsnas hur myc­ket som helst ut­an att det hörs up­pe i öv­ri­ga hu­set.

Fa­mil­jen äg­de ti­di­ga­re ett lant­stäl­le i Rosla­gen som de äg­na­de fle­ra år åt att re­no­ve­ra. Det var ett ruc­kel med en tra­sig puts­fa­sad och en över­vux­en tomt. Un­der des­sa år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.