”Vi fick tips om att kö­pa loss en tomt och det kän­des själv­klart att byg­ga”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

lär­de sig Em­ma och Kal­le en hel del om hus och träd­gård och vad man kan gö­ra, samt vad man kanske in­te bor­de ha gjort. De ha­de stor nyt­ta av des­sa lär­do­mar un­der åren då de pla­ne­ra­de och bygg­de dröm­hu­set i Hud­dinge.

– När vi vän­ta­de vårt and­ra barn var vi på många hus­vis­ning­ar främst kring Stock­holms när­för­ort som ty­värr drog i väg re­jält i pris. Vi in­såg att om vi in­te vill kom­pro­mis­sa med vår bo­en­de­stan­dard var vi tvung­na att bör­ja le­ta hus läng­re bort från stan. Vi trod­de nog in­te att det skul­le bli i Hud­dinge, men vi fick tips om att kö­pa loss en tomt och det kän­des själv­klart att byg­ga. Att vi in­te tänkt på det ti­di­ga­re. Nu kun­de vi ju få pre­cis det hu­set vi vil­le ha, sä­ger Em­ma.

FA­MIL­JEN ÄLS­KAR RYMDEN i hu­set, att ha gott om plats och bra för­va­rings­möj­lig­he­ter. Med tan­ke på bar­nen och al­la de­ras ak­ti­vi­te­ter är Kal­le och Em­ma gla­da över att de in­te snå­la­de in på hal­len.

– När bar­nen dräl­ler in med kom­pi­sar, ryggsäc­kar och gru­si­ga skor som de ba­ra kas­tar av sig är det skönt att ha gott om plats.

Hu­set är väli­so­le­rat och ger på så sätt lå­ga el­räk­ning­ar, vil­ket pa­ret i dag är tack­sam­ma för. Ka­kel­ug­nen an­vänds fli­tigt och räc­ker som vär­me­käl­la till långt in på hös­ten.

EM­MA OCH KAL­LE gil­lar många oli­ka in­red­nings­sti­lar men har en för­kär­lek till de­sign­klas­si­ker och lop­pis­fynd. När det kom­mer till själ­va hu­set fö­re­drar de se­kel­skif­tes­hus med gam­mal­dags de­tal­jer, ing­en av dem är spe­ci­ellt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.