6 skäl att kö­pa nytt Epo­qkök hos El­gi­gan­ten

Låt dig in­spi­re­ras av vå­ra Epoq-kök när du ska byg­ga nytt kök! Ta pla­ne­rings­hjälp av vå­ra köks­spe­ci­a­lis­ter i El­gi­gan­ten-va­ru­hu­sen helt gra­tis. Här är sex smar­ta tips som hjäl­per dig väl­ja nytt kök.

Leva & Bo - - Innehåll -

1 Hög kva­li­tet och lågt pris

Epoq-kök tål mer be­last­ning än många and­ra kök. Gång­järn och lådske­nor görs av Grass i Ös­ter­ri­ke och är bland de bäs­ta på mark­na­den. Vå­ra stom­mar är 18 mm tjoc­ka och där­för myc­ket sta­bi­la. 2 Funk­tions­ga­ran­ti i 25 år

Epoq ger 25 års funk­tions­ga­ran­ti på al­la kök. Det in­ne­bär att du får 25 års funk­tions­ga­ran­ti på låd­funk­tio­ner, gång­järn, skåpstom­mar, täck­si­dor och sock­lar.

3 Stort ur­val av kän­da mär­kes­va­ror

Om du kö­per kök hos oss kan du va­ra sä­ker på att du får vit­va­ror från kän­da va­ru­mär­ken. Hos El­gi­gan­ten kan du väl­ja ur ett stort sor­ti­ment av mär­kes­vit­va­ror för att hit­ta pro­duk­ter som pas­sar just ditt kök. Dess­utom till El­gi­gan­tens er­känt lå­ga pri­ser.

4 Mo­dern de­sign med smar­ta lös­ning­ar för bland an­nat ljud och bild

Vå­ra kök har tid­lös, mo­dern de­sign med mäng­der av smar­ta lös­ning­ar för att gö­ra mat­lag­ning­en ro­li­ga­re och mer lust­fylld. I det smar­ta kö­ket kan du bland an­nat sty­ra vit­va­ror med app, få dol­da elut­tag som ba­ra syns när de an­vänds och myc­ket mer.

5 En­kelt rit­pro­gram för pla­ne­ring av kö­ket

Med vårt rit­nings­verk­tyg Kit­chen Plan­ner anger du lätt måt­ten på ditt kök. Sedan fyl­ler du en­kelt på med skåp, fron­ter, vit­va­ror och så vi­da­re. Gil­la­de du in­te fär­gen på köks­bän­ken? Inga pro­blem! Det är ba­ra att väl­ja en an­nan.

6 De­la upp be­tal­ning­en

Vi vill att du ska kun­na be­ta­la så det pas­sar dig. Vid stör­re in­köp kan en läng­re del­be­tal­ning va­ra ett al­ter­na­tiv. Ge­nom vårt sam­ar­be­te med Ecs­ter kan vi er­bju­da för­mån­lig del­be­tal­ning på 10, 20, 40 el­ler 60 må­na­der. Kon­tak­ta oss för mer in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.