För­va­ring är en ut­ma­ning

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

JAG VET ATT många med mig dröm­mer om den per­fek­ta för­va­ring­en. Det skrivs böc­ker i äm­net, och det ver­kar gans­ka en­ty­digt att de fles­ta mår bätt­re med nå­gon slags ord­ning på si­na pry­lar. ”Var sak har sin plats”, sa min far­mor och bru­ka­de tilläg­ga att ”i ett or­dent­ligt hus kom­mer all­ting till rät­ta”. Det sä­ger jag all­tid glatt till mig själv när nå­gon li­ten pryl som va­rit bor­ta i må­na­der dy­ker upp på ett oa­nat stäl­le.

För­va­ring är en ut­ma­ning med al­la tek­nis­ka pry­lar, slad­dar och lek­sa­ker som dräl­ler över­allt – men det finns hjälp! På sidan 16 hit­tar du in­red­ning som lö­ser di­na pro­blem och ska­par ett vac­kert och har­mo­niskt hem. På sidan 42 hit­tar du än­nu fler för­va­ringstips och smar­ta idéer för al­la rum.

Vi ki­kar in hem­ma hos Eva i Sköv­de, hen­nes lä­gen­het är in­redd med har­mo­nis­ka to­ner och myc­ket tex­tili­er för att ska­pa en ljus och om­bo­nad käns­la, hem­met hit­tar du på sidan 22.

Vi tip­sar ock­så om vin­terns ­bloms­terfa­vo­ri­ter som no­vem­berk­ak­tus, aza­lea och små ro­sa jul­stjär­nor. Vill du dri­va up din egen ama­ryl­lislök till jul är det dags att bör­ja nu – allt om vin­terns blom­mor hit­tar du på sidan 32. Tes­ta gär­na någ­ra av de vär­man­de vin­ter­rät­ter­na som du hit­tar på sidan 62, som pum­pa­sop­pa, kryd­di­ga vår­rul­lar, rä­knud­lar och lammgry­ta. Se­dan tyc­ker jag att det är dags att tjuv­star­ta ad­vent med nå­got av vå­ra ljuv­li­ga re­cept som pep­par­kaks­chee­seca­ke, varm cho­klad med skum­tom­tar, ka­nel­ma­räng­er el­ler apel­sin­dof­tan­de saff­rans­bul­lar.

Njut av vin­tern och väl­kom­men till ett nytt nummer av LE­VA & BO!

”I ett or­dent­ligt hus kom­mer ­all­ting till rät­ta, sä­ger jag glatt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.