”Bil­der­na blir en ord­lös be­rät­tel­se”

Konst­nä­ren Malin Sig­nahl hit­tar in­spi­ra­tion i käns­lor, män­ni­skor och ex­i­sten­ti­el­la fun­de­ring­ar. – Att na­tu­ren är vik­tig för mig, bå­de för åter­hämt­ning och in­spi­ra­tion, åter­speglas i mi­na bil­der.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur bör­ja­de du må­la?

– Jag är upp­vux­en i ett kre­a­tivt hem. Att jag till­ta­la­des av må­le­ri var kans­ke en till­fäl­lig­het. Det är nå­got med den två­di­men­sio­nel­la ytan som all­tid har loc­kat mig. Var­för tror du att di­na konst­tryck har bli­vit så po­pu­lä­ra?

– När jag blir kon­tak­tad av män­ni­skor som tyc­ker om mi­na bil­der för­står jag att många till­ta­las av det po­e­tis­ka bild­språ­ket, färg­käns­lan och att det finns en stor käns­la av när­va­ro i bil­der­na.

Vil­ket mo­tiv tyc­ker du bäst om?

– Of­tast har jag en stark käns­la för den bil­den jag ar­be­tar med för till­fäl­let. Den ro­sa fjä­ri­len är spe­ci­ell för mig. Den har en egen be­rät­tel­se. Det är myc­ket fjä­ri­lar och ­blom­mor, hur väl­jer du mo­ti­ven?

– Idén till en ny bild kom­mer of­ta ur en käns­la. Ibland hand­lar det om ex­i­sten­ti­el­la fun­de­ring­ar. Bil­der­na blir till en ord­lös be­rät­tel­se, li­te som ett vi­su­ellt sound­track. Att na­tu­ren är vik­tig för mig, bå­de för åter­hämt­ning och in­spi­ra­tion, åter­speglas i mi­na bil­der. Att va­ra män­ni­ska tyc­ker jag är gans­ka spän­nan­de. Att se på dem som jag har nä­ra mig och när­ma mig dem med ny­fi­ken­het. Det är in­spi­re­ran­de!

Vad ska­par du mer?

– Jag ri­tar även möns­ter för ta­pet och tex­til. Just nu ar­be­tar jag med ett upp­drag där jag ri­tar möns­ter för tex­til för of­fent­lig mil­jö. Att ar­be­ta mot of­fent­lig mil­jö känns väl­digt sti­mu­le­ran­de och det glä­der mig att mitt ar­be­te kom­mer att kom­ma många män­ni­skor till del.

Hur in­re­der du hem­ma?

– Of­tast är det de bil­der jag ar­be­tar med för till­fäl­let som häng­er på mi­na väg­gar. Jag tyc­ker om att ha myc­ket ljusin­släpp, och myc­ket väx­ter som ger en mjuk över­gång mel­lan ute och in­ne. Jag tyc­ker om ma­te­ri­al som åld­ras vac­kert och det är än­nu bätt­re om det luk­tar gott, som trä, så­pa och äggol­je­tem­pe­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.