”Jag vill ha det mi­ni­ma­lis­tiskt”

Kör­le­da­ren och ar­tis­ten Gabri­el Forss mix­ar mas­ku­lin in­red­ning med my­si­ga kud­dar, block­ljus och färs­ka snitt­blom­mor hem­ma. – Jag ha­de le­tat ef­ter den här lä­gen­he­ten i fle­ra år, sä­ger han.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av LIN­NEA BJÄRLE QUIDING Fo­to PRI­VAT

Hur bor du?

– I en ny­byggd vindsvå­ning i ett gam­malt hus vid Hötor­get i Stock­holm. Den har öp­pen plan­lös­ning och på­min­ner om en ho­tellsvit. Jag ha­de le­tat ef­ter en lä­gen­het i fle­ra år och kun­de ald­rig be­stäm­ma mig, men när jag såg bil­der­na i bo­stads­an­non­sen kän­de jag di­rekt att jag ville ha lä­gen­he­ten. Den har en bar­­disk, öp­pen spis och syn­li­ga tak­bjäl­kar.

Vad har du för in­red­nings­stil?

– Jag vill ha det mi­ni­ma­lis­tiskt men my­sigt. Min stil kan nog be­skri­vas som mas­ku­lin. Jag gil­lar öpp­na ytor och det mesta hem­ma hos mig går i vitt, svart och grått. Jag är in­te myc­ket för små­pry­lar och gil­lar det stil­re­na, men vill än­då ha det ombonat med myc­ket ljus, kud­dar och lång­hå­ri­ga mat­tor.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Min sto­ra ter­rass, den är som en oas mitt i stan. Det en­da man ser är hus­tak, him­len och en kyr­ka, och det är all­de­les tyst där up­pe. Man kom­mer ut på ter­ras­sen ge­nom en skjut­dörr som täc­ker he­la väg­gen. När jag öpp­nar upp den känns det som att jag tar in he­la ter­ras­sen i var­dags­rum­met.

Vil­ka är ditt bäs­ta köp?

– Först mås­te jag sä­ga min säng från Car­pe Di­em, den är jag väl­digt för­tjust i. Jag gil­lar ock­så mitt skåp från Vi­et- nam som jag köp­te på in­red­nings­af­fä­ren Dis i Stock­holm. Det är hand­må­lat i sil­ver­grått med blom­mor på, vil­ket mju­kar upp den an­nars hårda käns­lan i rum­met. En an­nan fa­vo­rit är mitt lå­ga run­da soff­bord i sil­ver­plåt.

Vil­ken är din fa­vo­rit­mö­bel?

– Mitt svar­ta hög­blan­ka pi­a­no som står i mitt kom­bi­ne­ra­de mu­sik­rum och walk-in clo­set. Det är sli­tet och brunt, men min pap­pa som är pi­a­no­re­pa­ra­tör och pi­a­no­stäm­ma­re re­no­ve­ra­de det åt mig. Det be­ty­der myc­ket.

Vad är ditt bäs­ta in­red­ningstips?

– Jag gil­lar att ha myc­ket väx­ter hem­ma. Ef­tersom jag bor vid Hötor­get hand­lar jag blom­mor en gång i vec­kan. Men jag vill att de ska va­ra stil­re­na, in­te för myc­ket oli­ka fär­ger. Jag äls­kar tul­pa­ner och är glad att de har kom­mit så ti­digt i år. En fa­vo­rit är att blan­da mör­kli­la tul­pa­ner med grå tist­lar. På mat­bor­det gil­lar jag att ha två ljus­grö­na hor­ten­si­or i en glas­vas.

Hur fick du in­tres­set för blom­mor?

– Jag job­ba­de som bloms­ter­bud i Katri­ne­holm från att jag var tolv år tills jag gick ut gym­na­si­et. Det kans­ke var där det bör­ja­de, för mig är blom­mor en konstart. Jag har in­te alls grö­na fing­rar men blir all­tid glad av att få el­ler kö­pa kruk­väx­ter el­ler snitt­blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.