SÅ DRI­VER DU UPP DIN EGEN AMA­RYL­LIS

Leva & Bo - - Blommande Jul -

1De fles­ta ama­ryl­lislö­kar kos­tar mel­lan 50 och 100 kro­nor. Det bru­kar lö­na sig att kö­pa li­te dy­ra­re, då får du en namn­gi­ven sort och en läng­re blom­ning. En kraf­ti­ga­re ama­ryl­lislök av bra kva­li­té ger fler blom­stäng­lar som av­lö­ser varand­ra i blom­ning. Kon­trol­le­ra att lö­ken in­te är ska­dad, den ska in­te kän­nas mjuk.

2Du väc­ker ama­ryl­lislö­ken ge­nom att placera den ovan­för ett glas med ljum­met vat­ten i cir­ka ett dygn in­nan den plan­te­ras. Bara röt­ter­na ska va­ra i kon­takt med vatt­net – in­te lö­ken. Vat­ten­kon­tak­ten gör att röt­ter­na sväl­ler och väcks till liv.

3Välj helst en sta­bil kruka, som in­te väl­ter så lätt då blom­man blir tung. Kru­kan ska va­ra så pass stor att två fing­rar i bredd går mel­lan lö­ken och kruk­kan­ten. Det in­ne­bär cir­ka två till tre cen­ti­me­ter.

4An­vänd van­lig blomjord, gär­na med ett la­ger leca­ku­lor i bot­ten. Då blir drä­ne­ring­en bätt­re. En tred­je­del av lö­ken ska va­ra ovan­för jor­den. Vatt­na jor­den or­dent­ligt ef­ter plan­te­ring­en. Ha i mer jord om den sjun­ker un­dan av vatt­ning­en.

5Ama­ryl­lislö­ken trivs bäst i 22 plus­gra­der. Den förs­ta ti­den är vär­men vik­ti­ga­re än lju­set. Ställ där­för kru­kan – med en pap­pers­hu­va över – på en li­te var­ma­re plats i bör­jan, till ex­em­pel ovan­för ett påsla­get ele­ment. Då ro­tar sig lö­ken snabbare. Vatt­na spar­samt, bara när jor­den är helt torr. Om din ama­ryl­lis in­te vill växa står den för­mod­li­gen för kallt. Vär­me skyn­dar på väx­t­ut­veck­ling­en me­dan sval­ka däm­par den.

6Ef­ter någ­ra vec­kor tit­tar blomknop­pen fram. Ta bort pap­pers­hu­van från kru­kan och stäl­la den ljust. För­se kru­kan med ett ama­ryl­lis­stöd. Bör­ja ock­så vatt­na i kru­kan li­te mer, om än spar­samt. Vatt­na gär­na på fa­tet så att stjäl­ken in­te rän­ner i höj­den och tip­par. Blir bla­den blågrö­na och blom­man slo­kar in­ne­bär det för­mod­li­gen att du vatt­nar för li­te.

7Ställ den blommande ama­ryl­li­sen nå­got sva­la­re. Kans­ke i ett föns­ter el­ler en bit in i rum­met. Låt den in­te stå i di­rekt sol­ljus. Sol­lju­set kan gö­ra så att blom­mor­na tap­par färg. När stäng­eln har blom­mat över skär du bort den. Det är tro­li­gen fler stäng­lar på gång då. Fort­sätt vatt­na och ge nä­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.