”Om jag vill änd­ra om så må­lar jag om nå­got el­ler gör ett eget li­tet konstverk”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– När jag tröttnar på det vi har på väg­gar­na el­ler om jag vill änd­ra om li­te så må­lar jag om nå­got el­ler gör ett eget li­tet konstverk. För jag äls­kar verk­li­gen att pyss­la, sä­ger Malin.

– Jag har nog fått min kre­a­ti­va åd­ra från pap­pa som var fin­snic­ka­re men även all­konst­när. Han var myc­ket kre­a­tiv och äls­ka­de in­red­ning och träd­gård. Bland an­nat var han FN-sol­dat un­der 60-ta­let. Det var un­der den pe­ri­o­den han tog de många fa­sci­ne­ran­de bil­der­na som häng­er här och var i vårt hus.

ÄVEN UNGDOMARNAS RUM håller sam­ma smak­ful­la stil. Li­sa har in­rett sitt rum all­de­les själv i en har­mo­nisk na­tur­nä­ra stil med hamp­mat­ta, korg och vack­ra trä­de­tal­jer. Max flyt­ta­de för ett tag se­dan ner i käl­la­ren som ny­li­gen drä­ne­rats och re­no­ve­rats för att pas­sa en ton­å­ring som be­hö­ver li­te sväng­rum. Även han har ärvt mam­mas in­tres­se för färg och form.

JENS RE­SER MYC­KET i sitt ar­be­te un­der vec­kor­na. Sin hem­ma­tid läg­ger han på träd­går­den. Den är li­ka väl ge­nom­tänkt som hu­set med många sitt­plat­ser, sten­lag­da gång­ar och vack­ra plan­te­ring­ar.

– Det har va­rit många års ar­be­te att få träd­går­den som vi vill ha den. Störs­ta ut­ma­ning­en var en grus­hög som låg bakom hu­set och fyll­de last­bils­flak in­nan träd­gårds­rum­met tog form. Där­ef­ter var högs­ta pri­o­ri­tet att ska­pa ut­rym­me för um­gänge. Vägen ut­an­för gjor­de att vi la de sto­ra sit­ty­tor­na bakom hu­set för att få skydd mot in­syn och vä­der och vind. Nu är träd­går­den så gott som klar och den krä­ver in­te allt­för myc­ket ar­be­te, sä­ger Jens.

TRÄDGÅRDSRUM En halvtrap­pa ner lig­ger fa­mil­jens stolt­het – ett till­byggt trädgårdsrum. På gol­vet lig­ger grå ke­ra­mik­plat­tor som ska har­mo­ni­e­ra med spräng­ste­nen i träd­går­den ut­an­för. Bord, Ikea. Tho­net­sto­lar, Bloc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.