Nu fo­ku­se­rar jag helt på det my­si­ga

Leva & Bo - - Redaktören -

ÄR DET NÅ­GOT jag lärt mig un­der åren så är det att star­ta ju­len ti­digt. Den år­li­ga jul­pep­pen bör­jar di­rekt ef­ter all­hel­go­na­hel­gen. Det hand­lar om att ba­ra fo­ku­se­ra på det man tyc­ker är my­sigt och få no­vem­ber att kän­nas som en bra må­nad och in­te som en mörk vän­tan på lju­sa­re ti­der. I bäs­ta fall be­ty­der det ock­så mind­re stress fö­re jul, men så fun­kar det kanske in­te all­tid. Jag har lad­dat med blom­mor, ama­ryl­lislö­kar och ka­len­der­ljus och bör­jar snart ad­vents­ba­ka.

Var­je år kö­per jag ock­så en rik­tigt fin julpryl som jag suk­tat ef­ter un­der året. Oav­sett när, hur och om du fi­rar jul är det dags att bör­ja vin­ter­my­sa på all­var. Vi har lad­dat vårt sto­ra jul­num­mer med allt du be­hö­ver för att pla­ne­ra sä­song­en. På sidan 16 har vå­ra in­re­da­re ska­pat en klas­sisk och lyx­ig jul med rö­da to­ner och glän­san­de me­tal­ler och på sidan 50 har vi dukat upp till adventsfest i ru­stik och lant­lig stil.

Tips på vack­ra och enk­la de­ko­ra­tio­ner med ju­lens blom­mor hit­tar du på sidan 44.

Hit­ta in­spi­ra­tion i vå­ra vack­ra jul­hem. Ci­ci äls­kar ju­len och de­ko­re­rar i vitt, hen­nes hem hit­tar du på sidan 22. An­ne- So­fi­es här­li­ga ad­vents­hem med myc­ket väx­ter och in­slag från na­tu­ren finns på sidan 56.

På sidan 66 finns mas­sor av go­da re­cept för vin­terns ming­el­fes­ter och på sidan 80 hit­tar du ett stort test med sä­song­ens go­das­te glögg. Pro­va ock­så nå­got av de enk­la ve­ge­ta­ris­ka re­cep­ten på sidan 74. Den smör­stek­ta brys­sel­kå­len med dad­lar är hur god som helst och pas­sar dess­utom per­fekt på jul­bor­det.

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Jag har lad­dat med blom­mor, ama­ryl­lislö­kar och ka­len­der­ljus”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.