”Jag tyc­ker att en ljus bas ska­par en lugn käns­la och jag tar of­ta in väx­ter från na­tu­ren för att gö­ra det om­bo­nat”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

2006 köp­te Ci­ci och Pe­ter den sto­ra vil­lan som då var i be­hov av re­no­ve­ring. De gam­la de­tal­jer­na som fanns kvar i hu­set och den upp­väx­ta träd­går­den gjor­de att bå­da kän­de att här fanns po­ten­ti­al att ska­pa ett triv­samt hem där de kun­de bo länge.

CI­CI OCH PE­TER val­de att re­no­ve­ra det mesta själ­va. I stort sett allt i hu­set revs ut. De gam­la gol­ven gick dessvär­re in­te att be­va­ra ut­an i stäl­let la­des ett mas­sivt plank­golv i fu­ru in. Gol­vet lu­ta­des och vit­så­pa­des för att få en mer an­vänd och ge­nu­in käns­la. En vägg mel­lan kö­ket och var­dags­rum­met togs bort för att gö­ra plan­lös­ning­en mer öp­pen. Al­la tak, väg­gar och snic­ke­ri­er må­la­des vi­ta. Det trånga kö­ket ­pla­ne­ra­des om och ett nytt och mer prak­tiskt kök sat­tes in.

– Vi spen­de­rar myc­ket tid i kö­ket och be­höv­de ett med myc­ket för­va­ring och sto­ra ar­bet­sy­tor. Pe­ter äls­kar att la­ga mat och jag gil­lar att ba­ka. Till lu­cia ba­kar jag och Nils lus­se­kat­ter och saff­rans­sem­lor till­sam­mans. He­la hu­set luk­tar saff­ran! Lus­se­kat­ter­na är po­pu­lä­ra och går åt näs­tan di­rekt. De små saff­rans­sem­lor­na spa­rar vi och äter en­ligt tra­di­tion på jul­da­gen, be­rät­tar Ci­ci.

I DI­REKT AN­SLUT­NING till kö­ket lig­ger mat­plat­sen som in­retts helt i vitt med plåt­sto­lar och en lång bänk kring ett stort trä­bord. Här du­kas det upp till jul med lin­ne­duk och de­ko­ra­tio­ner av mos­sa, gran­ris och kot­tar.

– Jag tyc­ker att en ljus bas ska­par en lugn käns­la och jag tar of­ta in väx­ter från na­tu­ren för att gö­ra det om­bo­nat. Jag gil­lar ock­så att blan­da gam­malt och nytt. På så vis blir det mer per­son­ligt, sä­ger Ci­ci.

Det går in­te att ta mis­te på att Ci­cis in­red­nings­in­tres­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.