”In­vi­ra­de i sto­ra fil­tar dric­ker vi varm äp­pe­ljuice med ka­nel och stjär­na­nis”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

är stort. Ef­ter tio år i bran­schen för­verk­li­ga­de hon 2001 sin dröm om en egen in­red­nings­bu­tik som hon öpp­na­de till­sam­mans med sin mam­ma.

– Jag har ett stort be­hov av att ska­pa och i bu­ti­ken får jag ut­lopp för min kre­a­ti­vi­tet. Och så får jag träf­fa många trev­li­ga män­ni­skor, sä­ger Ci­ci.

I FA­MIL­JENS TRÄD­GÅRD står ett växt­hus som an­vänds fli­tigt året om. Till jul de­ko­re­ras här li­ka myc­ket som in­ne i hu­set. Gra­nar i oli­ka stor­le­kar, lärk­kvis­tar och lyk­tor med tän­da ljus ska­par my­sig stämning.

– Jag och en vä­nin­na har som tra­di­tion att sit­ta där ute och bin­da ad­ventskran­sar. In­vi­ra­de i sto­ra fil­tar dric­ker vi varm äp­pe­ljuice med ka­nel och stjär­na­nis, be­rät­tar Ci­ci.

Någ­ra da­gar fö­re julaf­ton tar fa­mil­jen in gra­nen som pyn­tas med vi­ta pap­pers­snö­fling­or och Ci­cis ­mor­mors och mor­fars gam­la ljusslinga som de köp­te som ny­gif­ta 1952. I stäl­let för tra­di­tio­nell jul­grans­fot och jul­grans­mat­ta står gra­nen i en om­må­lad, gam­mal ene­korg på ett ljust get­skinn.

JULAFTONSMORGON BÖR­JAR TI­DIGT i hu­set. När det fort­fa­ran­de är mörkt ute sti­ger Ci­ci upp och tän­der bra­san och al­la le­van­de ljus. Hon sät­ter på jul­mu­sik som dovt får ström­ma ur hög­ta­lar­na. Där­ef­ter bru­kar Nils vak­na och kom­ma ner för att ki­ka om det finns nå­got pa­ket i julstrum­pan. Se­dan sit­ter he­la ­fa­mil­jen i py­a­mas vid gra­nen och öpp­nar någ­ra klap­par och äter skink­smör­gås.

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.