”Jag över­dri­ver in­te med pynt, ut­an tar fram de sa­ker som jag verk­li­gen tyc­ker om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

DET STO­RA HU­SET vid Mös­se­bergs slutt­ning lig­ger lugnt och frid­fullt in­bäd­dat i snö. Det är ad­vents­tid hem­ma hos Ann-So­fie och hu­set dof­tar svagt av man­da­rin, ka­nel och gran. Ky­lan ut­an­för motas bort av vär­men från den spra­kan­de ka­kel­ug­nen och stäm­nings­fullt ad­ventspynt.

Den förs­ta ad­vent går start­skot­tet för ad­ventspynt och glöggfes­ter i Ann- So­fi­es hem.

– Jag är väl­digt tra­di­tio­nell och tän­der in­te ad­vents­stjär­nan i mitt hem fö­re den förs­ta ad­vent, sä­ger Ann- So­fie. Jag över­dri­ver in­te hel­ler med pynt, ut­an tar fram de sa­ker som jag verk­li­gen tyc­ker om. Ad­vent är en här­lig, hek­tisk tid då jag har myc­ket att gö­ra på job­bet och sam­ti­digt vill um­gås med vän­ner och bju­da in till glöggkväl­lar och ming­el.

ANN-SO­FI­ES IN­TRES­SE FÖR in­red­ning och de­sign av­speglas tyd­ligt i hem­met. Allt pynt är no­ga ut­valt och pre­cis som res­ten av hu­sets in­red­ning, är det smak­fullt och spar­sma­kat. Spe­ci­ellt vik­tigt tyc­ker Ann- So­fie det är med ljus och öpp­na ytor för att få en in­red­ning att kom­ma till sin rätt.

När fa­mil­jen köp­te hu­set var de dess fem­te äga­re. Hu­set ha­de många rum och bar spår av re­no­ve­ring­ar från al­la de ti­di­ga­re ägar­na. Det var en ut­ma­ning att åter­ska­pa hu­sets charm och sam­ti­digt sät­ta en per­son­lig prä­gel.

4 5 AMARYLLISAR

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.