”Jag över­dri­ver in­te med pynt, ut­an tar fram de sa­ker som jag verk­li­gen tyc­ker om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Vi har ar­be­tat på hu­set i om­gång­ar se­dan vi köp­te det 1998, be­rät­tar Ann- So­fie. Det har va­rit ett stän­digt på­gåen­de pro­jekt, som sak­ta ta­git form och byggts upp un­der lång tid.

Bland de förs­ta åt­gär­der­na Ann- So­fie gjor­de var att ta bort fle­ra väg­gar på bot­ten­pla­net. Hon vil­le få till sto­ra öpp­na ytor och få in lju­set. Nu gör de lju­sa rum­men och den öpp­na plan­lös­ning­en att he­la un­der­vå­ning­en känns som ett en­da stort rum. Även un­der den mör­ka års­ti­den flö­dar lju­set i rum­men, spe­ci­ellt i den ny­bygg­da mat­sa­len med föns­ter åt tre vä­der­sträck.

Mat­sa­len är Ann- So­fi­es fa­vo­ri­t­rum i hu­set och det är där som hon all­ra helst sam­lar si­na vän­ner till glöggming­el. Fram­gångsre­cep­tet för en lyc­kad kväll är en­ligt Ann- So­fie, ”nå­got sött, nå­got salt och li­te het dryck”. Hen­nes fa­vo­rit­upp­lägg är en­kelt och har al­la de tre in­gre­di­en­ser­na, pep­par­ka­kor med stil­to­nost och varm glögg ser­ve­rad i vack­ra mug­gar.

NEUTRALA OCH JORD­NÄ­RA fär­ger är ett ge­nom­gå­en­de te­ma i hem­met, väg­gar­na är vi­ta och gol­ven är lu­ta­de och så­pa­de fu­ru­golv. Mö­b­ler­nas fär­ger går i vi­ta ny­an­ser, grått och brunt och har en en­het­lig bas i trä, ce­ment, me­tall, na­tur­lä­der och to­vad ull. Det tyd­li­ga va­let av fär­ger och ma­te­ri­al åter­finns även i ad­ventspyn­tet. Äng­lar i stål och ce­ment, gri­sar i järn, jul­gra­nar

8 9 VAR­DAGS­RUM

Det gam­la pi­a­not, som står i var­dags­rum­met är en av Ann-So­fi­es kä­ras­te ägo­de­lar. Det är bå­de vac­kert och an­vänd­bart. Soff­grup­pen består av två skinn­få­töl­jer i na­tur­lä­der och antra­cit­grå sof­for från Ol­by de­sign. I hör­net står lam­pan Rosy An­ge­lis från Flos. JULPYNTAT

Från hal­len möts man av dof­ten från jul­gra­nen. Gung­sto­len Stingray från Char­les Ea­mes har fått en vär­man­de lammfäll lagd över sig. LJU­SA TO­NER

I sitt­grup­pen från Bru­no Matt­son sit­ter gär­na fa­mil­jens gäs­ter. Ovan­för bor­det häng­er lam­pan Liv av Jonas Boh­lin och i bak­grun­den skym­tar Jo­han Fors­bergs be­tong­kloc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.