”Jag vill ha sa­ker som kan an­vän­das året runt och an­pas­sas ef­ter års­tid”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

i to­vad ull och kran­sar av färsk gran och kvis­tar. De­sign­möb­ler och konst blan­das med sä­ker hand till­sam­mans med ar­ve­gods.

– De möb­ler och sa­ker jag har i mitt hem har jag sam­lat suc­ces­sivt un­der åren. Pla­ne­rat att kö­pa, läng­tat ef­ter att kö­pa – och när li­vet har gett mig möj­lig­het att kö­pa, har jag gjort det. Jag tyc­ker egent­li­gen in­te om att för­änd­ra, jag tyc­ker om de sa­ker jag har. För mig hand­lar det mer om att för­nya ge­nom att by­ta ut blom­mor, väx­ter, tex­ti­ler el­ler nå­gon pryd­nad. Jag vill ha sa­ker som kan an­vän­das året runt och an­pas­sas ef­ter års­tid, be­rät­tar Ann- So­fie.

ATT JUST FÖ­RE­MÅL an­vänds på nya sätt året runt, syns på fle­ra stäl­len i hem­met. Kop­par­rörs­ljus­ta­ken med fy­ra ljus blir en ad­vents­ljus­sta­ke, på tårt­fat pla­ce­ras has­sel­nöt­ter och i plan­te­rings­lå­dan i kö­ket har kryd­dor­na bytts mot vi­ta ama­ryl­lis, in­bäd­da­de i mjuk mos­sa.

– Jag har kanske in­te så många sa­ker, men de jag har vill jag verk­li­gen an­vän­da, sä­ger Ann- So­fie. Det ska sy­nas att de an­vänds, le­ver med oss i fa­mil­jen. Na­tur­ma­te­ri­al är vac­kert när det åld­ras och an­vänds.

SOVRUMMET Kud­dar och lam­pan i lin­ne bi­drar till en mjuk form i det an­nars strik­ta sovrummet. Ta­kam­pan är från Flos men finns in­te läng­re i sor­ti­ment. BIB­LI­O­TEK

På över­vå­ning­en möts man av fa­mil­jens bib­li­o­tek. Här står en La­mi­nofå­tölj och ett sats­bord från Karl An­ders­son och sö­ner. Det gam­la skå­pet är ar­ve­gods.

10 AV­KOPP­LING

I det vack­ra bur­språ­ket på över­vå­ning­en står en sof­fa från Ei­ler­sen och ett bord från Asplund. Lyk­tor­na på bor­det kom­mer från Skogs­berg & Smart.

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.