Jul­fix­an­det har ­änt­li­gen star­tat

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG HAR pre­miärdruc­kit glögg, köpt nya jul­gransde­ko­ra­tio­ner och ett da­tum­ljus. Jul­fix­an­det har star­tat, och ad­vent är ef­ter­läng­tad. Sam­met, metaller och mix­a­de ma­te­ri­al är en trend som känns bå­de om­bo­nad och lyx­ig. Vår in­re­da­re Ma­ria Löw har ska­pat en ju­lig in­red­ning i to­ner av grönt, ro­sa och mörkt trä med myc­ket mju­ka tex­tili­er och glim­ran­de de­tal­jer, se si­dan 18. Mis­sa in­te den un­der­ba­ra bu­ket­ten med amaryllis och tall­kvis­tar!

Bland al­la jul­blom­mor mås­te amaryllis va­ra den vack­ras­te. Den kan ly­sa upp ett helt rum, och det finns så många oli­ka va­ri­an­ter. Snit­ta­ma­ryl­lis el­ler dri­va upp i kru­ka – am­bi­tions­ni­vån av­gör. På si­dan 34 hit­tar du mas­sor av enk­la idéer för ju­lens vack­ras­te bloms­terde­ko­ra­tio­ner med amaryllis.

Låt dig in­spi­re­ras av He­le­nas och Mi­kaels vack­ra ad­vents­hem på si­dan 24, ljust och rym­ligt med de­ko­ra­tio­ner i grönt, vitt och rött. Och ki­ka in hem­ma hos Lin­da och hen­nes fa­milj på si­dan 46, där julpyn­tet går i en mo­dern och bo­he­misk stil.

Det är ock­så dags att pla­ne­ra årets sto­ra jul­bak. Välj nå­gon el­ler fle­ra av vå­ra julre­cept, som du hit­tar på si­dan 54. Saff­ranslängd och lus­se­bul­lar med tran­bär ger en li­te syr­lig smak­skjuts och skur­na pep­par­ka­kor med man­del är en lätt­ba­kad klas­si­ker. ­Man­del­muss­lor med hem­kokt hav­torns­mar­me­lad är li­te pil­li­ga­re men mås­te va­ra ju­lens ljuv­li­gas­te des­sert. Dess­utom finns det re­cept på frukt­ka­ka, vört­bröd och kris­pigt knäc­ke­bröd.

Vi tip­sar om ju­lens bäs­ta mingelviner på si­dan 66, själv är jag myc­ket ny­fi­ken på glöggbubblet!

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Bland al­la jul­blom­mor mås­te amaryllis va­ra den vack­ras­te”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.