”Min dröm har all­tid va­rit att bli konst­när”

Svart lin­jer och ka­o­tis­ka möns­ter i sym­me­tri. Sha­di Kh Andersson ri­tar allt för hand med en smal tusch­pen­na. Nu finns hen­nes po­pu­lä­ra posters i LE­VA&BO:s web­bu­tik.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Det är en kom­pott av skan­di­na­visk mi­ni­ma­lism och ka­o­tis­ka möns­ter. Det är en­kelt och stil­rent, men zoo­mar man in är det myc­ket de­tal­jer. Jag för­sö­ker all­tid få fram en sym­me­tri. Väns­ter och hö­ger si­da ska av­speg­la varand­ra. Vis­sa har till och med frå­gat om jag ba­ra har ri­tat hal­va an­sik­tet och se­dan du­pli­ce­rat. Men tit­tar man nä­ra är det in­te ex­akt li­ka­dant.

Hur bör­ja­de du ri­ta?

– Min dröm har all­tid va­rit att bli konst­när. Ef­ter gym­na­si­et gick jag en ettå­rig konst- och de­sign­ut­bild­ning där man fick pro­va sig fram med oli­ka ma­te­ri­al och tek­ni­ker. Jag ut­fors­ka­de min konst­när­lig­het och lan­da­de i den här sti­len. Mo­ti­vet med kat­ten var det förs­ta jag gjor­de. Jag satt hem­ma och ba­ra ri­ta­de och tyck­te det var me­di­ta­tivt. Jag la­de upp bilden på Fa­ce­book och fick jät­te­myc­ket re­spons. Se­dan har det ba­ra fort­satt! Nu har jag pre­cis fått en an­ställ­ning som mark­nads­fö­ra­re på kul­tur­för­valt­ning­en i Häss­le­holm där jag bor, men jag fort­sät­ter att ut­veck­la fö­re­ta­get vid si­dan om – det är det jag tyc­ker är all­ra ro­li­gast.

Hur går du till­vä­ga?

– Jag be­stäm­mer mig för ett mo­tiv och se­dan tit­tar jag på oli­ka bil­der på det jag tän­ker ri­ta. Ut­i­från det gör jag en skiss i bly­erts hem­ma vid skriv­bor­det. Se­dan ri­tar jag för hand med sma­la tusch­pen­nor, fi­ne li­ners. Grund­ar­be­tet att få fram mo­ti­vet är det pil­li­ga, jag vill att det ska va­ra per­fekt.

Hur in­tres­se­rad är du av ­in­red­ning?

– Jag har ny­li­gen flyt­tat hem­i­från så in­tres­set har verk­li­gen ta­git fart. Jag häm­tar in­spi­ra­tion från ­Instagram och in­red­nings­tid­ning­ar. Jag gil­lar svart och vitt även i in­red­ning, me­dan min man gil­lar an­tikt. Så vi har en gans­ka spän­nan­de bland­ning hem­ma hos oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.