”Det tog två vec­kor för mig att slu­ta sak­na vårt hus. I dag kän­ner jag fri­het”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ÅRET VAR 2015 och sö­ner­na Karl och Os­kar ha­de bli­vit sto­ra och var på väg att flyt­ta hem­i­från. Bu­ti­ken Skum­pa & spal­jé, där He­le­na Lind­berg är en av två de­lä­ga­re, kräv­de allt mer tid och en­ga­ge­mang så ti­den var in­ne för för­änd­ring. Men fa­mil­jen hit­ta­de ing­en bo­stads­rätt som de rik­tigt fast­na­de för. I stäl­let blev det en 200 kvadrat­me­ter stor sex­rums­lä­gen­het med sto­ra rum i fil, ­stuc­ka­tu­rer i ta­ket och fisk­benspar­kett – som de hyr.

– Ef­tersom vi sål­de hu­set i Asmund­torp in­nan vi köp­te lä­gen­het var vi in­ställ­da på att vi skul­le mel­lan­lan­da i en hy­res­rätt. Att den skul­le va­ra så här stor och att vi skul­le tri­vas så bra var kanske in­te vad vi ha­de tänkt oss, men när vi var här och kol­la­de föll bå­de jag och min man för mil­jön och lä­get. Så det blev li­te mer än en mel­lan­land­ning, även om vi är öpp­na för en flytt om vi hit­tar den per­fek­ta bo­stads­rät­ten, sä­ger He­le­na.

EF­TER 20 ÅR på lan­det in­ne­bar flyt­ten in till cen­tra­la Lands­kro­na in­te ba­ra en geografisk för­änd­ring. ­Pend­lings­ti­den för­svann och ar­be­te med träd­gård och re­no­ve­ring av hus li­kaså. Det blev ett nytt sätt att le­va.

– När vi pre­cis ha­de flyt­tat kän­de jag li­te pa­nik, men det var ba­ra i bör­jan. Det tog två vec­kor för mig att slu­ta sak­na vårt hus. I dag kän­ner jag fri­het.

Att bo i en hy­res­rätt har, en­ligt He­le­na, många för­de­lar. För även om fa­mil­jen in­te har gjort någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar i lä­gen­he­ten har de­ras syn på in­red­ning och tän­ket kring hur man for­mar ett per­son­ligt hem för­änd­rats i och med de nya om­stän­dig­he­ter­na.

– När man äger sitt bo­en­de kan man all­tid må­la om väg­gar, läg­ga nytt golv el­ler till och med för­änd­ra ­plan­lös­ning­en om man in­te är nöjd med den. Då är det gans­ka en­kelt att ska­pa ett per­son­ligt bo­en­de. Här har man en grund att ut­gå i från och se­dan får man ar­be­ta med möb­ler och de­tal­jer i stör­re ut­sträck­ning. Det är bå­de ro­ligt och ut­ma­nan­de, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.