”Här kan jag nju­ta av min le­di­ga tid och äg­na mig åt sa­ker som jag tyc­ker om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ac­cent­fär­ger som blå, brons och mäs­sing har grad­vis ta­gits in i hem­met. En ches­ter­fi­eldsof­fa med till­hö­ran­de bar­vagn och en stor, mönst­rad ori­en­ta­lisk mat­ta har ock­så fått in­ta ett av rum­men. En stil som in­te alls fanns i de­ras för­ra hem, där ba­sen var ljus med vis­sa in­slag av grå och bru­na to­ner.

– Jag har hit­tat ett lugn. Här kan jag nju­ta av min le­di­ga tid och äg­na mig åt sa­ker som jag tyc­ker om. I stäl­let för att ha sto­ra pro­jekt kan jag kon­cen­tre­ra mig på ro­li­ga sa­ker som om­mål­ning av ett bord el­ler att gö­ra ett fint bloms­te­rar­range­mang, sä­ger He­le­na.

HE­LE­NA ÄLS­KAR ATT fyl­la hem­met med blom­mor och ser dem som en vik­tig del av in­red­ning­en, in­te minst nu när ju­len när­mar sig. Som bu­tiksä­ga­re in­ne­bär det att årets mest hek­tis­ka tid står för dör­ren. Långa ar­bets­da­gar och öp­pet un­der vec­kans al­la da­gar gör det svårt att få tid över till hem och fa­milj. Då är det en­kelt att ta in blom­mor och and­ra väx­ter för att ska­pa en my­sig jul­stäm­ning.

Ett an­nat tips från He­le­na är att skaf­fa en bra ser­vis, som med hjälp av oli­ka in­red­nings­de­tal­jer och väx­ter går att va­ri­e­ra. Då blir det lätt att ska­pa vack­ra duk­ning­ar, som kan an­pas­sas till årets al­la hög­ti­der.

– Jag äls­kar den kre­a­ti­va si­dan av mitt jobb och ef­tersom jag får ut­lopp för den si­dan där har jag in­te li­ka stort be­hov av att äg­na mig åt det här hem­ma. Fast jag vill så klart ha det fint hem­ma ock­så, så det där sista kanske in­te är helt sant, sä­ger He­le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.