”Jag äls­kar ju­len och jul­sa­ker”

Hem­ma hos fa­mil­jen Hauke­bö i Brom­ma i Stock­holm är det ing­en tve­kan om vil­ken tid på året det är. Lä­gen­he­ten är vac­kert pyn­tad och i cent­rum av allt står en ståt­lig kungs­gran full av pryd­na­der.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text AN­NE-MA­RIE HÖGLUND Fo­to CORNELIA NORDSTRÖM

DET HAR GÅTT drygt fy­ra år se­dan Lin­da och Mat­ti­as såg an­non­sen om ny­byg­get i det gam­la sjuk­hus­om­rå­det Bec­kom­ber­ga i väst­ra Stock­holm. Då bod­de de ett sten­kast här­i­från i en trea, Lin­da var gra­vid med pa­rets tred­je barn och de be­höv­de stör­re.

– Vi vil­le bo kvar i sam­ma om­rå­de, men det är svårt att hit­ta stör­re lä­gen­he­ter här. Nu såg jag att det skul­le fin­nas fem­mor och sa di­rekt till Mat­te att det här mås­te vi kol­la. Vi gick till sälj­star­ten, kol­la­de lä­get och plan­lös­ning­en och skrev på di­rekt. Vi har in­te ång­rat oss en se­kund. Bå­de lä­gen­he­ten och om­rå­det är fan­tas­tiskt, sä­ger Lin­da.

Ett helt nytt bo­stads­om­rå­de med lä­gen­he­ter, rad- och par­hus har växt fram i det som ti­di­ga­re var park­om­rå­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.