”Jag kan verk­li­gen gå i gång på en mer ­mi­ni­ma­lis­tisk stil, det är jät­te­fint. Men jag äls­kar sa­ker för myc­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

runt men­tal­sjuk­hu­set Bec­kom­ber­ga. I just det här hu­set fick kö­par­na själ­va be­stäm­ma hur många sov­rum de vil­le ha i si­na lä­gen­he­ter. För Lin­das och Mat­ti­as del gick det att väl­ja mel­lan att gö­ra den 94 kvadrat­me­ter sto­ra ga­vel­lä­gen­he­ten till en trea, fy­ra el­ler fem­ma. Det fanns så klart ing­en tve­kan. De val­de att byg­ga en fem­ma för att al­la barn skul­le få varsitt rum.

I BÖR­JAN AV 2014 stod det grå sex­vå­nings­hu­set klart och fa­mil­jen kun­de flyt­ta in.

– Jag gil­lar att det är nytt och un­der­hålls­fritt i åt­minsto­ne tio år. Visst kan det loc­ka med ett re­no­ve­rings­ob­jekt, men det vi för­lo­rar i charm här vin­ner vi i en bra pla­ne­rad lä­gen­het, att det är varmt och ener­gi­snålt, sto­ra bad­rum och så vi­da­re.

Fa­mil­jen fick chans att sät­ta sin prä­gel på hem­met re­dan från bör­jan med oli­ka val och till­val.

– Det var vik­tigt för oss att väl­ja ett an­nat golv än stan­dar­dek. Vi vil­le egent­li­gen ha ask, men det blev vi­ta­li­se­rad ek. Det ger en ljus, skan­di­na­visk käns­la som vi gil­lar, och se­dan blan­dar vi in bo­he­mis­ka in­slag, sä­ger Lin­da.

STI­LEN I HEM­MET är mo­dernt bo­he­misk. Al­la väg­gar är vi­ta och övri­ga fär­ger sob­ra och mat­chan­de, med myc­ket na­tur­ma­te­ri­al, tex­tili­er, väx­ter och keramik. Det är ljust och har­mo­niskt. Att Lin­da gil­lar in­red­ning och att hit­ta pry­lar till hem­met går in­te att ta mis­te på.

– Jag kan verk­li­gen gå i gång på en mer ­mi­ni­ma­lis­tisk stil, det är jät­te­fint. Men jag äls­kar sa­ker för myc­ket!

De mesta i hem­met är köpt nytt. Dy­ra de­sign­pry­lar kö­per fa­mil­jen säl­lan, där­e­mot har Lin­da hit­tat en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.