”Jag är in­te myc­ket för rött och tom­tar, men kvis­tar och na­tur­ma­te­ri­al tyc­ker jag om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

se­cond hand-bu­tik i när­he­ten som hon äls­kar, där har hon köpt myc­ket keramik.

Tre av de fy­ra sov­rum­men lig­ger på rad längs den kor­ri­dor­lik­nan­de en­tré­hal­len med två bad­rum på mot­satt si­da. Re­dan från yt­ter­dör­ren syns lä­gen­he­tens hjär­ta med var­dags­rum och kök i öp­pen plan­lös­ning.

– Jag gil­lar att det är öp­pet, att vi ser varand­ra. Här um­gås vi även när vi in­te um­gås, sä­ger Lin­da.

En stor sof­fa de­lar upp var­dags­rums­de­len i två de­lar: en soff­hör­na med tv, och en del med skriv­bord, skåp och dag­bädd. I kö­ket står ett stort mat­bord i cent­rum, med sto­ra amaryllis i en vas. Lin­da och Mat­ti­as val­de vi­ta kök­s­luc­kor ut­an hand­tag. Här finns ut­gång­en till den sto­ra, in­gla­sa­de bal­kong­en på 13 kvadrat­me­ter som bin­der ihop he­la den sociala ytan och an­vänds fli­tigt.

– Vi an­vän­der bal­kong­en som ex­tra rum från april till sep­tem­ber. Då äter vi i stort sett al­la mål­ti­der där. Ef­tersom det är in­gla­sat går det bra även om det reg­nar.

ATT DET NAL­KAS jul syns öve­rallt i hem­met. Det mesta av pyn­tet går i sam­ma stil som lä­gen­he­ten.

– Jag är in­te myc­ket för rött och tom­tar, men kvis­tar och na­tur­ma­te­ri­al tyc­ker jag om. Och det mås­te fin­nas lam­por som ly­ser upp i mörk­ret.

Al­la tre barn har en egen li­ten jul­gran i si­na rum, men i cent­rum av allt står den sto­ra kungs­gra­nen.

– Vi har köpt myc­ket jul­ku­lor i USA. Jag tyc­ker att vi har till­räck­ligt med gal­na sa­ker till gra­nen nu, men det tyc­ker in­te Mat­te och bar­nen. Nu har vi de­lat på gra­nen – den ena si­dan är Mat­tes och bar­nens. Den and­ra är min, med myc­ket trä, mer so­ber och mat­chad.

9

7 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.