Tips på in­red­ning för trång­bod­da?

Tack för en bra tid­ning med myc­ket in­spi­ra­tion. En sak att tän­ka på: Vi är många lä­sa­re som in­te bor i hus el­ler sto­ra vå­ning­ar och är in­tres­se­ra­de av hur man in­re­der smart på li­ten yta. Vad är bäs­ta tip­set för att få ett li­tet rum att kän­nas stör­re? Svar

Leva & Bo - - Fråga Oss - SO­FIA H

Två enk­la sa­ker att tän­ka på är att in­te över­mö­ble­ra samt att an­vän­da speg­lar. Smart för­va­ring som kan ha fle­ra funk­tio­ner är en tred­je bra sak att tän­ka på, samt att an­vän­da väg­gar­na or­dent­ligt. Evas fi­na hem i LE­VA & BO num­mer 46 är bå­de smart och my­sigt in­redd. Kol­la hur hon får den lil­la hör­nan med ma­ga­sin att kän­nas stör­re med en smart ­pla­ce­rad spe­gel!

SPE­GEL, SPE­GEL. Med enk­la lös­ning­ar går det att ska­pa en käns­la av rymd även på små ytor. Speg­lar är en smart in­ve­ste­ring för den som bor li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.