SÅ FIXAR DU BIL­JET­TER­NA

PRE­MI­ER LE­A­GUE

Ligabibeln - - Premier League - Sam­man­ställ­ning: Hen­rik Lund­gren

flytt till Man­ches­ter Uni­ted lär allt fler svens­kar sö­ka sig till Eng­land i höst. Man­ches­ter är in­te den ro­li­gas­te sta­den, men den har dock ett oför­skämt då­ligt ryk­te och är be­tyd­ligt bil­li­ga­re än Lon­don. Åter­står ba­ra det lil­la pro­ble­met att få tag i bil­jet­ter. Över­lag för Pre­mi­er Le­a­gue är det väl­digt svårt att få tag i en av dyr­gri­par­na. Av årets PL-klub­bar sål­de el­va av dem i fjol minst 96 pro­cent av bil­jet­ter­na.

att be­ta­la li­te mer för att själv slip­pa sli­tet med att skaf­fa bil­jet­ter finns det ett an­tal sport­re­se­by­rå­er i Sve­ri­ge som säl­jer re­se­pa­ket. De är upp­de­la­de på oli­ka sätt, men ge­ne­rellt så in­går det bil­jett och en–två nät­ter på ho­tell. Flyg och flyg­plats trans­fer in­går of­tast in­te.

Pri­ser­na och pa­ke­ten skiljer sig åt re­jält, så det lö­nar sig att kol­la runt. Fot­bolls­re­sa.nu är en bra sajt, som lis­tar pri­ser från tio–fem­ton för­sälj­nings­stäl­len, och där går det att få pris för en­bart bil­jett, pa­ket med bil­jett och ho­tell och pa­ket med bil­jett, ho­tell och flyg.

fixa bil­jet­ter ut­an att va­ra med­lem i fa­vo­rit­klub­ben är i prin­cip en omöj­lig­het. Ett med­lem­skap kos­tar of­tast kring 300–400 kro­nor per per­son, och ger för­del i bil­jett­sö­kan­det. Det är ing­en ga­ran­ti, men chan­ser­na ökar dras­tiskt. Ett med­lem­skap i klub­bens svens­ka el­ler skan­di­na­vis­ka sup­por­ter­klubb är ock­så en väg att gå. De har till­gång till ett an­tal bil­jet­ter till var­je match och säl­jer dem till si­na med­lem­mar. Även här gäl­ler dock att med­lem­skap in­te be­hö­ver be­ty­da ga­ran­te­rad bil­jett. Man­ches­ter Uni­teds skan­di­na­vis­ka sup­por­ter­klubb har ex­em­pel­vis 42 000 med­lem­mar.

Bli med­lem i klub­ben och/el­ler klub­bens svens­ka sup­por­ter­klubb.

Pla­ne­ra och var ute i väl­digt god tid. Bil­jet­ter och med­lems­re­sor släpps ti­digt till för­sälj­ning, och att kom­ma och le­ta ef­ter en bil­jett till en match hel­gen där­på är me­nings­löst.

Kol­la in vil­ka lag i de läg­re di­vi­sio­ner­na som lig­ger i när­he­ten av ert lag. Kanske kan ni få in två–tre mat­cher på någ­ra da­gar? I de läg­re di­vi­sio­ner­na är det be­tyd­ligt lät­ta­re att få tag i bil­jet­ter till mat­cher­na. Klubb Are­na Ka­pa­ci­tet Snitt- % Man Uni­ted Old Trafford 76 212 99% Ar­se­nal Emi­ra­tes Sta­di­um 60 355 99% Chel­sea Stam­ford Bridge 41 841 99% West Ham Bo­leyn Ground* 35 303 99% Lei­ces­ter King Po­wer Sta­di­um 32 262 99% Nor­wich Car­row Ro­ad 27 244 99% Man Ci­ty Eti­had Sta­di­um 55 097 98% Swan­sea Li­ber­ty Sta­di­um 21 028 98% Li­ver­pool An­fi­eld 45 362 97% Tot­ten­ham White Hart La­ne 36 763 97% Sto­ke Bet365 Sta­di­um 28 383 97% Wat­ford Vi­ca­rage Ro­ad 21 577 95% Ever­ton Goodi­son Park 40 569 94% Sout­hamp­ton St Ma­ry’s Sta­di­um 32 689 94% Crys­tal Pa­la­ce Sel­hurst Park 26 309 94% Bour­ne­mouth Vi­ta­li­ty Sta­di­um 12 000 93% Sun­der­land Sta­di­um of Light 49 000 88% West Brom The Hawt­horns 28 003 88% Burn­ley Turf Mo­or** 22 546 74% M’brough Ri­ver­si­de Sta­di­um** 34 988 70% Hull KCOM Sta­di­um** 25 504 67%

Adress:

Te­le­fon: Tryck:

Störst: Old Trafford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.