PSG BLIR SIG ALD­RIG LIKT

Ligabibeln - - Sport -

har det va­rit Zla­tans PSG, nu får klub­ben åter­vän­da till att va­ra PSG. Det är en stor för­änd­ring på al­la ni­vå­er, sports­ligt och mark­nads­mäs­sigt. Spe­let snur­rar in­te hel­ler läng­re kring ho­nom, ut­an det kom­mer att byg­ga på kol­lek­ti­vet blan­dat med in­di­vi­du­ell skick­lig­het. San­ning­en är att Zla­tan drä­ne­ra­de PSG på många bra sätt, men ock­så någ­ra då­li­ga. Vi får se om det har lö­nat sig, sä­ger José Bar­ro­so, re­por­ter på tid­ning­en L´Equi­pe.

Cham­pi­ons Le­a­gue, kval.

Eu­ro­pa Le­a­gue, grupp­spel. vän­tar fort­satt på att se vil­ken le­dar­stil span­jo­ren har i sam­band med mat­cher. Hans grun­der är att ska­pa en hög in­ten­si­tet med en stark press och att in­vol­ve­ra för­svars­spe­lar­na mer, sär­skilt yt­ter­bac­kar­na, mer i of­fen­si­ven.

Den spans­ke trä­na­ren har fort­fa­ran­de in­te sva­rat på om han vill att PSG spe­lar i ett 4-2-3-1, som han an­vänt som sy­stem i si­na ti­di­ga­re klub­bar, el­ler om PSG be­hål­ler 4-3-3.

PSG-kän­nar­na tror in­te att trän­ar­by­tet be­hö­ver va­ra ne­ga­tivt. Men det le­der PSG in på en ny väg.

– Jag är över­ty­gad om att Qa­tar-pro­jek­tet in­te har nått sin topp. Man gör inga sto­ra me­di­a­la ut­spel ge­nom att re­kry­te­ra en trä­na­re som Eme­ry jäm­fört med en Gu­ar­di­o­la, Si­me­o­ne el­ler Mou­rin­ho, vil­ket ger in­tryc­ket att PSG har för­lo­rat sin ställ ställ­ning. Om man ha­de lyc­kats re­kry­te­ra Ney­mar el­ler Ro­nal­do ha­de PSG kun­nat fort­sät­ta ri­da på sam­ma våg som med Zla­tan, sä­ger L´Equi­pes José Bar Bar­ro­so som me­nar att PSG:s led led­ning in­ne­bär en ny in­rikt in­rikt

ning i stra­te­gin.

Eu­ro­pa Le­a­gue, kval.

– Jag vet in­te om det kom­mer att fun­ge­ra, men det är ett äk­ta val, sä­ger José Bar­ro­so.

De­gra­de­ring.

Zla­tan gjor­de 156 mål på 180 mat­cher i PSG .

Nye trä­na­ren Unai Eme­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.