AR­SE­NAL

Ligabibeln - - Arsenal -

Da­vid OSPINA

Född: 1988-08-31. 183 cm, 80 kg. Land: Colom­bia. Kom från: Nice, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 4/0. Lands­kam­per/mål: 55/0.

Säg den lyc­ka som va­rar. Colom­bi­a­nen spe­la­de till sig en första­trö­ja un­der sin förs­ta sä­song i klub­ben, men när man se­dan vär­va­de Cech åk­te han snabbt ner i hackord­ning­en. En sta­bil back up-kee­per att kas­ta in när det blå­ser i ska­de­le­den.

Petr CECH

Född: 1982-05-20. 196 cm, 90 kg. Land: Tjec­ki­en. Kom från: Chel­sea, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 34/0. Lands­kam­per/mål: 119/0.

In­led­de ti­den i Ar­se­nal med ett mind­re lyc­kat in­gri­pan­de, men spe­la­de se­dan upp sig och höll flest nol­lor i he­la li­gan för­ra sä­song­en. Fort­fa­ran­de en världs­mål­vakt, men på mi­nus­kon­tot finns att han släppt nå­got skott för myc­ket vid sin närms­ta stol­pe.

Emi­li­a­no MARTINEZ

Född: 1992-09-02. 193 cm, 83 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: CAI, 2010. Mat­cher/mål 2015/16: 13/0 (Wol­ver­hamp­ton). Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ta­lang­må­li­sen som får fyl­la luc­kan vid kri­tis­ka ögon­blick och som hit­tills gjort det bra, då han im­po­ne­ra­de i fy­ra li­ga- och två Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­cher för två år se­dan. Ut­lå­nad på sisto­ne och kan bli det igen, med möj­lig­het till snabb åter­kall­ning.

Mat­hi­eu DEBUCHY

Född: 1985-07-28. 177 cm, 71 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Newcast­le, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 9/0. Lands­kam­per/mål: 27/2.

Vär­va­des för att bli förs­te hö­ger­back i Ar­se­nal, men ska­dor fick se ho­nom omåkt av Bel­le­rin och se­dan har det mest va­rit att nö­ta bänk. Är in­te alls nöjd med det och frå­gan är hur länge han blir kvar. Ut­lå­nad till Bor­deaux hem­ma i Frank­ri­ke un­der vå­ren.

Ki­e­ran GIBBS

Född: 1989-09-26. 178 cm, 70 kg. Land: Eng­land. Kom från: Wim­ble­don, 2004. Mat­cher/mål 2015/16: 15/1. Lands­kam­per/mål: 8/0.

Snabb och frej­dig är ord som gär­na an­vänds på yt­ter­bac­kar och ord som bå­da pas­sar in på Ki­e­ran Gibbs. Li­te för frej­dig ibland, dock. Har sett sig bli­vit om­seg­lad av Mon­re­al på po­si­tio­nen och har på sisto­ne främst kas­tats in för att be­va­ka seg­rar.

Per MERTESACKER

Född: 1984-09-29. 198 cm, 90 kg. Land: Tyskland. Kom från: Wer­der Bre­men, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 24/0. Lands­kam­per/mål: 104/4.

Har länge levt på sin fi­na spel­för­stå­el­se och si­na fi­na ögon för spe­let, men ål­dern bör­jar än­då hin­na ikapp den om­tyck­te tys­ken som allt of­ta­re fått se si­na lång­sam­hets­re­la­te­ra­de svag­he­ter av­slö­ja­de. Bor­de gö­ra fler mål med hu­vu­det. Ska­dad he­la hös­ten.

GABRI­EL

Född: 1990-11-26. 187 cm, 76 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Vil­lar­re­al, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 21/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Snabb, bryt­sä­ker och spel­skick­lig. Bras­sen köp­tes in som ett all­rond-al­ter­na­tiv till den allt äld­re Mertesacker och frå­gan var när han skul­le ta över start­po­si­tio­nen centralt i back­lin­jen från tys­ken. Svar: re­dan för­ra sä­song­en. Har en del att job­ba på än.

Lau­rent KOSCIELNY

Född: 1985-09-10. 186 cm, 75 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Lo­ri­ent, 2010. Mat­cher/mål 2015/16: 33/4. Lands­kam­per/mål: 23/0.

Än­nu en snabb och in­tel­li­gent mitt­back som har en enormt hög högsta­ni­vå, men klart läg­re lägsta­ni­vå. Kan ham­na li­te fel i po­si­tio­nen ibland och pres­sa för högt, men hin­ner näs­tan all­tid ikapp ge­nom sin re­na fart un­der föt­ter­na. Spe­lar med ett stort hjär­ta.

Rob HOLDING

Född: 1995-09-20. 182 cm, 75 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bol­ton, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 26/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ett av mäs­ter­kat­ten Weng­ers mäs­ter­trick, mån­ne? När Ar­se­nal pre­sen­te­ra­de sin and­ra värv­ning, en mitt­back som de så väl be­höv­de, som pre­sen­te­ra­de de allt­så en 20-åring från Cham­pi­ons­hip. Ska­dor ger plats i het­luft di­rekt. Är han re­dan bra nog?

Héctor BEL­LE­RIN

Född: 1995-03-10. 178 cm, 74 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Bar­ce­lo­na B, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 36/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Det mesta tycks ju gå den unge span­jo­rens väg. Ba­ra 21 år ung, men har re­dan vux­it ut till en av he­la li­gans mest spän­nan­de spe­la­re och fick i som­ras även spe­la EM för Spa­ni­en. Bätt­re of­fen­sivt än de­fen­sivt, men lö­ser det mesta med sin enor­ma snabb­het.

Nacho MON­RE­AL

Född: 1986-02-26. 178 cm, 72 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Ma­la­ga, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 37/0. Lands­kam­per/mål: 16/0.

Span­jo­ren har plöts­ligt vux­it ut till en av he­la la­gets mest på­lit­li­ga spe­la­re. Kan spe­la näs­tan över­allt på pla­nen, är svår­pas­se­rad och lig­ger även bakom myc­ket fram­åt med sin at­tack­för­må­ga och fi­na in­lägg. En ge­nu­in kva­li­tets­spe­la­re.

Jack WILSHERE

Född: 1992-01-01. 172 cm, 68 kg. Land: Eng­land. Kom från: Lu­ton, 2001. Mat­cher/mål 2015/16: 3/0. Lands­kam­per/mål: 28/2.

Man kan egent­li­gen ba­ra ko­pi­e­ra för­ra årets kom­men­tar som in­led­des med: ”Än­nu en sä­song fylld med ska­dor och av­sak­nad av mat­cher för den for­ne su­per­ta­lang­en”... Har så myc­ket fot­boll i sig, men får säl­lan vi­sa det. Än­då ut­ta­gen till EM för Eng­land.

Mesut ÖZIL

Född: 1988-10-15. 183 cm, 76 kg. Land: Tyskland. Kom från: Re­al Madrid, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 35/6. Lands­kam­per/mål: 66/18.

För­vis­so mat­ta­des han un­der and­ra hal­van av sä­song­en, men det gjor­de he­la la­get. Kan trol­la fram en ge­nom­skä­ra­re där and­ra ba­ra ser skog (och ben) och har dess­utom en käns­la i bå­da föt­ter­na som är få för­un­na­de. Kan för­stås för­bätt­ra sitt hu­mör.

Alex OXLADE- CHAMBERLAIN

Född: 1993-08-15. 180 cm, 70 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sout­hamp­ton, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 22/1. Lands­kam­per/mål: 22/5.

Well, sam­ma här som för kol­le­gan Wilshere. Fick än­nu en sä­song till sto­ra de­lar för­störd av ska­dor och mis­sa­de där­med ock­så EM. Har in­te fått det där ge­nom­brot­tet som många sup­port­rar hop­pats på och det bör­jar bli dags nu. Väl na­iv med bol­len ibland.

Aa­ron RAMSEY

Född: 1990-12-26. 177 cm, 70 kg. Land: Wa­les. Kom från: Car­diff, 2008. Mat­cher/mål 2015/16: 31/5. Lands­kam­per/mål: 44/11.

Mitt­fäl­tets lung­or. Lö­per hur myc­ket som helst och av­la­de mest me­ter bakom sig i he­la la­get un­der året som gick och var även i top­pen av li­gan på den de­tal­jen, men skul­le ibland kun­na springa smar­ta­re. Skul­le även må bra av att hö­ja lägsta­ni­vån.

Alex­is SÁNCHEZ

Född: 1988-12-19. 168 cm, 62 kg. Land: Chi­le. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 30/13. Lands­kam­per/mål: 83/27.

Var in­te all­tid vän med bol­len un­der sä­song­en som gick och vi­sa­de ba­ra stund­tals upp sin ex­tremt höga högsta­för­må­ga, men chi­le­na­ren har en stor till­gång: han slu­tar ald­rig för­sö­ka. Men bor­de fö­sö­ka gå ut­åt ibland istäl­let för att ba­ra sö­ka sig in­åt.

San­ti CAZORLA

Född: 1984-12-13. 168 cm, 66 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Ma­la­ga, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 15/0. Lands­kam­per/mål: 77/14.

En av la­gets all­ra vik­ti­gas­te spe­la­re – fram tills han blev ska­dad. Hört den för­ut? Har an­nars bju­dit på ett im­po­ne­ran­de fy­siskt spel för sin stor­lek och kan spe­la näs­tan var som helst på pla­nen, som tia, som yt­ter, som de­fen­siv mitt. En gläd­je­spri­da­re.

Jo­el CAMP­BELL

Född: 1992-06-26. 178 cm, 71 kg. Land: Cos­ta Ri­ca. Kom från: Sa­pris­sa, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 19/3. Lands­kam­per/mål: 63/11.

Den spelin­tel­li­gen­te costa­ri­ca­nen vär­va­des re­dan för fem år se­dan men ”tving­a­des” se­dan ut på ett fy­ra år långt lå­neä­ven­tyr där han gjor­de det bra i Frank­ri­ke, Spa­ni­en och Gre­kland. Fick chan­sen för­ra hös­ten och tog den. Vik­tig i många mat­cher.

En fy­sisk och myc­ket spel­skick­lig mo­tor på mit­ten som Ar­se­nal un­der någ­ra år sak­nat. Tack­lar väl­digt gär­na och drar på sig en hel del rö­da kort och slår li­ka gär­na en kross på 60 me­ter med bå­de smör och salt på. En av Bun­de­s­li­gas bäs­ta året som gick.

Fran­cis COQUELIN

Född: 1991-05-13. 178 cm, 74 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: La­val B, 2008. Mat­cher/mål 2014/15: 22/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Jät­te­ge­nom­brott för frans­man­nen un­der vå­ren. Den ri­vi­ge mitt­fäl­ta­re var ut­lå­nad till Charl­ton un­der he­la hös­ten, men togs till­ba­ka på nå­der i de­cem­ber och över­ras­ka­de al­la med sitt spel. Rätt usel pass­nings­spe­la­re, men en fan­tas­tisk boll­vin­na­re.

Mo­ha­med ELNENY

Född: 1992-07-11. 180 cm, 67 kg. Land: Egyp­ten. Kom från: Ba­sel, 2016. Mat­cher/mål 2014/15: 11/0. Lands­kam­per/mål: 17/3.

Köp­tes in un­der vin­terup­pe­hål­let och blev nå­got av en spel­mäs­sig upp­gra­de­ring mot kol­le­gan Coquelin då han bortsett från det fy­sis­ka ha­de en nå­got bätt­re pass­nings­fot och av­slut­nings­fot. Kon­kur­re­rar med Ramsey om att lö­pa mest i la­get.

Alex IWOBI

Född: 1996-05-03. 180 cm, 65 kg. Land: Ni­ge­ria. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 13/2. Lands­kam­per/mål: 4/0.

En egen­pro­du­ce­rad ta­lang — han kom till Eng­land som fy­ra­å­ring och Ar­se­nal fy­ra år se­na­re — som gett fan­sen sto­ra drömmar. Kan spe­la bå­de på kan­ten och centralt. Re­dan nä­ra ett plus till, men får be­vi­sa sig li­te mer först. Jay-Jay Okochas bror­son.

Oli­vi­er GIROUD

Född: 1986-09-30. 190 cm, 85 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Mont­pel­li­er, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 38/16. Lands­kam­per/mål: 55/20.

Ser of­ta klum­pig ut och är of­ta klum­pig – när han in­te är i form. Då kan han sna­ra­re få Lord Bend­t­ner att se käns­lig ut. Väl i form gör frans­man­nen dock gott om mål och är dess­utom en myc­ket vik­tig länk­spe­la­re. Be­hö­ver spe­la bätt­re mot bra mot­stånd.

Theo WALCOTT

Född: 1989-03-16. 176 cm, 68 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sout­hamp­ton, 2006. Mat­cher/mål 2015/16: 28/5. Lands­kam­per/mål: 43/8.

Är han egent­li­gen bra nog för att lyf­ta Ar­se­nal? De lärde tvis­tar. Be­hö­ver spel­tid för att fro­das och på se­na­re år har det bli­vit si och så med den sa­ken på grund av bå­de kon­kur­rens och ska­dor. Att va­ra snabb tar dig långt, men dessvär­re in­te he­la vägen.

Dan­ny WELBECK

Född: 1990-11-26. 185 cm, 73 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 11/4. Lands­kam­per/mål: 34/14.

Kom ny­li­gen till­ba­ka in ef­ter ett långt ska­de­uppe­håll och nic­ka­de ome­del­bart in se­ger­må­let mot Lei­ces­ter i en myc­ket vik­tig match. Se­dan? Se­dan ska­dad igen och blir den­na gång bor­ta till i bör­jan av näs­ta år. Ett hårt bak­slag bå­de för Ar­se­nal och Welbeck.

Chu­ba AKPOM

Född: 1995-10-09. 186 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 35/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Egen­fost­rad an­fal­la­re som do­mi­ne­rat i klub­bens al­la ju­ni­or­lag. Lång, men väl­digt snabb för sin stor­lek och går myc­ket på in­stinkt. Var ut­lå­nad till Hull he­la för­ra sä­song­en, som gick upp i Pre­mi­er Le­a­gue, och fick spel­tid näs­tan var­je match. Tes­tas nu?

Ta­ku­ma ASANO

Född: 1994-11-10. 171 cm, 65 kg. Land: Ja­pan. Kom från: Hi­ros­hi­ma, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 16/4. Lands­kam­per/mål: 5/1.

... och, apro­på Holding-trans­fern, när mäs­ter­kat­ten Weng­er pre­sen­te­rar sitt näs­ta mäs­ter­drag så pre­sen­te­rar han en för många full­stän­digt okänd 21-årig ja­pan. En an­fal­la­re, som klub­ben har så stort be­hov av. Har in­te öst in mål. Tänkt som yt­ter?

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.