SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Arsenal -

DE LÄM­NAR De har in­te haft de snab­bas­te be­nen på se­na­re år. In­te va­rit de minst ska­de­be­näg­na el­ler gjort så många mat­cher, men de har va­rit vik­ti­ga. Väl­digt, väl­digt vik­ti­ga. Kon­trak­ten för­längs in­te, så det är in­te så att det är tre stöt­te­pe­la­re som läng­tar bort, tvärtom. Ro­sicky är 35 och ska ha en sista ut­ma­ning, Fla­mi­ni är 32 och ska li­kaså. Och Ar­te­ta, 34, läg­ger av. De bär al­la på kar­riä­rer som sta­digt var och är på väg ut­för, men de har va­rit med länge, är län­ken mel­lan gam­malt och nytt, är Ar­se­nal.

640 mat­chers ru­tin i klub­ben är ett re­jält tom­rum att fyl­la.

COACHEN!

Arsè­ne WENG­ER

Född: 1949-10-22. Land: Frank­ri­ke. An­tal sä­song­er: 20. Kom från: Na­goya Gram­pus, 1996. Me­ri­ter: En li­ga­ti­tel och en fransk cup­ti­tel med Mo­naco, cup­ti­tel med Na­goya Gram­pus, tre li­ga­tit­lar och sex FA-cup­tit­lar med Ar­se­nal.

Till hös­ten har frans­man­nen styrt Ar­se­nal in­i­från och ut i tju­go års tid och un­der ti­den lyft klub­ben till nya höj­der. Sam­ti­digt li­te na­iv (läs: uto­pisk) i bå­de spel- och trupp­byg­ge ibland.

RIKTIGADYRGRIPAR

Ha­de till­sam­mans med Man­ches­ter Uni­ted mest boll bol­l­in­ne­hav av al­la lag i li­gan för­ra sä­song­en, vil­ket sä­ger en hel del. Gil­lar att hål­la bol­len in­om la­get och avan­ce­ra fram­åt ge­nom ett snabbt och sä­kert pass­nings­spel, med al­ter­na­ti­vet att även spe­la långt med Giroud som väl­digt mot­tag­nings­sä­ker tar­get. Många bol­lar och sto­ra de­lar av det kre­a­ti­va spe­let fram­åt or­kest­re or­kest­re­ras av Mesut Özil, som har ti­an­rol­len i näs­tan al­la mat­cher. Ar­se Ar­se­nal har dock vi­sat sig han­te­ra även ett mer de­fen­siv de­fen­siv­cy­niskt spel på se­na­re år.

TAPPARTUNGTRIO

SPINNANDESPETS

SPE­LAR OS FÖRST Ta­ku­ma Asano sä­ger jag! Ta­ku­ma-vem­fan­då? und­rar du. Pre­cis. Så här har vi han, Ar­se­nals nye an­fal­la­re:

Han job­bar sig sak­ta upp mot tio lands­kam­per för Ja­pan och kan nå dit un­der OS, som han kom­mer spe­la. Hit­tills har det bli­vit ett mål.

Han har, ba­ra 21 år ung, vun­nit den ja­pans­ka li­gan två gång­er. Bå­da till­fäl­le­na med Hi­ros­hi­ma.

Stjärn­skott? Han ut­sågs åt­minsto­ne till årets roo­kie i ja­pans­ka li­gan 2015.

Han kal­las ”Ja­gu­a­ren” i Ja­pan på grund av sin smi­dig­het och snabb­het.

SKYTTELIGAN

BEL­LE­RIN

RAMSEY

GABRI­EL

CAZORLA

CECH

ÖZIL

KOSCIELNY

GIROUD

XHA­KA

MON­RE­AL

SÁNCHEZ

Özil.

Ro­sicky.

Fla­mi­ni.

Ar­te­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.