CHEL­SEA

TRE SPORTBIBL AR PÅ FEM DA­GAR

Ligabibeln - - Chelsea -

As­mir BEGOVIC

Född: 1987-06-20. 198 cm, 83 kg. Land: Bosni­en. Kom från: Sto­ke, 2015. Mat­cher 15/16: 17. Lands­kam­per: 50.

Fick spe­la mer än för­vän­tat un­der sin förs­ta sä­song då Cour­to­is blan­da­de med ska­dor, av­stäng­ning­ar och då­lig form. Gjor­de det bra, men höll än­då ba­ra nol­lan i fy­ra av 17 mat­cher. Ru­ti­ne­rad och bra back­up, men andra­val i år igen.

Thi­baut COUR­TO­IS

Född: 1992-05-11. 194 cm, 80 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: At­le­ti­co Madrid, 2014. Mat­cher 2015/16: 23. Lands­kam­per: 32.

Fick det in­te alls att fun­ge­ra i fjol. Ska­dor, av­stäng­ning­ar och svag form gjor­de till och med att han blev pe­tad un­der slu­tet av sä­song­en. Lyc­ka­des in­te sty­ra för­sva­ret på det sätt han vil­le. Än­då tro­lig förste­mål­vakt i år.

Bra­nislav IVANOVIC

Född: 1984-02-22. 185 cm, 91 kg. Land: Ser­bi­en. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Moskva, 2007. Mat­cher/mål 2015/16: 33/2. Lands­kam­per/mål: 78/10.

Kanske li­gans bäs­te hö­ger­back, fram tills för­ra sä­song­en. Sym­bo­li­se­ra­de i fjol Chel­se­as fi­asko till­sam­mans med Ne­man­ja Ma­tic och kom ex­tremt of­ta fel i mar­ke­ring och tack­ling­ar. Hit­tar han for­men igen, el­ler är han på ned­gång för gott?

Ab­dul RAHMAN BABA

Född: 1994-07-02. 179 cm, 70 kg. Land: Gha­na. Kom från: Augsburg, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 15/0. Lands­kam­per/mål: 15/0.

Lo­van­de väns­ter­back med en stark of­fen­siv. Men de­fen­sivt har han in­te im­po­ne­rat när han fått chan­sen. Näst in­till en sä­ker­hets­risk och har haft svårt att hänga med i Pre­mi­er Le­a­gue-tem­pot. När­ma­re ut­lå­ning än en start­plats. Schal­ke ett hett al­ter­na­tiv.

Matt MIAZGA

Född 1995-07-19. 193 cm, 84 kg. Land: USA. Kom från: New York Bulls, 2016. Mat­cher/mål 15/16: 2/0. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Ung och ta­lang­full mitt­back som köp­tes in i vint­ras. Väger lätt och har fort­fa­ran­de väl­digt myc­ket att lä­ra. Im­po­ne­ra­de i de­bu­ten, men byt­tes sen ut re­dan i pa­us mot Swan­sea då allt gått fel. Fick sen in­te fler chan­ser. Ut­lå­ning i år?

Ga­ry CAHILL

Född: 1985-12-19. 193 cm, 86 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bol­ton, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 23/2. Lands­kam­per/mål: 47/3.

Med i den eng­els­ka EM-trup­pen trots en gans­ka svag sä­song. Pe­tad sto­ra de­lar av vin­tern och hös­ten, men kom till­ba­ka in i vär­men när Zou­ma blev lång­tids­ska­dad. Hans bäs­ta tid är för­bi, för lång­sam för att hin­na med nu­me­ra.

John TERRY

Född: 1980-12-07. 187 cm, 90 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 24/1. Lands­kam­per/mål: 78/6.

In­te ens lag­kap­ten Terry lyc­ka­des nå upp till nor­mal stan­dard i fjol. He­la vå­ren blev en en­da lång kon­trakts­föl­je­tong, men i slu­tet av sä­song­en er­bjöds han än­då ett år till. In­te läng­re gi­ven, kom­mer mer och mer bli en men­tor för de yng­re.

Ce­sar AZPILICUETA

Född: 1989-08-28. 178 cm, 75 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Mar­seil­le, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 37/2. Lands­kam­per/mål: 16/0.

Som res­ten av Chel­sea in­te li­ka bra som året in­nan, men än­då en av få spe­la­re som var sta­bi­la de­fen­sivt. Fick in­te li­ka myc­ket hjälp av det cen­tra­la mitt­fäl­tet som i fjol vil­ket sat­te ho­nom i en job­big sits. De­fen­si­ven fort­satt star­kast.

Ola AI­NA

Född: 1996-10-08. 175 cm, 65 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Kom till klub­ben re­dan som 11-åring och har se­dan dess gått från of­fen­siv och mål­far­lig yt­ter till yt­ter­back. Trä­na­de med atrup­pen i fjol, men vän­tar än­nu på sin de­but. Skrev på ett fy­ra­års­kon­trakt i som­ras. Lo­van­de.

Cesc FÀBREGAS

Född: 1987-05-04. 175 cm, 74 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 37/5. Lands­kam­per/mål: 110/15.

Var mil från su­per­for­men för två år se­dan. Uselt pass­nings­spel, usel ar­betsin­sats, in­te kons­tigt att Stam­ford Bridge-publi­ken trod­de han för­sök­te gö­ra sig av med Mou­rin­ho. Blev nå­got bätt­re i vå­ras, men mås­te få upp tem­pot igen.

N’Go­lo KAN­TÉ

Född: 1991-03-29. 169 cm, 70 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Lei­ces­ter, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 37/1. Lands­kam­per/mål: 8/1.

Bäs­ta värv­ning­en i fjol? Kan­té gjor­de suc­cé i Lei­ces­ter och var en av li­gans bäs­ta mitt­fäl­ta­re. Rör sig över sto­ra ytor och vin­ner mas­sor av boll. Dess­utom duk­tig på att hål­la i den och sty­ra tem­pot. Dyr värv­ning för Chel­sea, men nöd­vän­dig.

OSCAR

Född: 1991-09-09. 179 cm, 67 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Sao Pau­lo, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 27/3. Lands­kam­per/mål: 48/12.

För ojämn för att kun­na bli den nyc­kel­spe­la­re som Chel­sea en gång hop­pa­des ha köpt. Tek­nisk och med ett bra spel­sin­ne, men för­svin­ner of­ta ur mat­cher­na. Två halv­da­na, minst sagt, sä­song­er i rad nu. Blir han kvar som­ma­ren ut?

Eden HAZARD

Född: 1991-01-07. 173 cm, 74 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Lil­le, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 31/4. Lands­kam­per/mål: 70/14.

Li­gans över­läg­set bäs­te spe­la­re för två år se­dan, men en skug­ga av sitt for­na jag i fjol. Slet med ska­dor och då­lig själv­för­tro­en­de, men hit­ta­de sig själv igen un­der de sista mat­cher­na. En till­fäl­lig form­topp, el­ler blir han en nyc­kel­spe­la­re igen?

John Obi MIKEL

Född: 1987-04-22. 188 cm, 83 kg. Land: Ni­ge­ria. Kom från: Lyn, 2006. Mat­cher/mål 2015/16: 25/0. Lands­kam­per/mål: 74/4.

Var den spe­la­re som tjä­na­de mest på att Mou­rin­ho fick läm­na. An­vän­des spar­samt av por­tu­gi­sen, men blev en start­s­pe­la­re un­der Hid­dink. Myc­ket stark de­fen­sivt, men sak­nar för­tro­en­de att gå fram­åt. Mis­sar sä­songsin­led­ning­en på grund av OS.

Bertrand TRAORÉ

Född: 1995-09-06. 177 cm, 72 kg. Land: Bur­ki­na Fa­so. Kom från: Aux­er­re, 2012. Mat­cher/mål 15/16: 10/2. Lands­kam­per/mål: 13/1.

Ett av få gläd­jeäm­nen i Chel­sea i fjol, trots att han fick be­grän­sat med spel­tid. Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som dock främst an­vän­des som an­fal­la­re i fjol. Fort­sät­ter som for­ward i år, kan fun­ka bätt­re in en två­manna­ked­ja.

Lyc­ka­des in­te alls hit­ta for­men i fjol och såg of­ta­re ut som en träd­stub­be än en av värl­dens bäs­ta de­fen­si­va mitt­fäl­ta­re. Tap­pa­de bå­de form och själv­för­tro­en­de un­der Mou­rin­ho, och lyc­ka­des in­te hit­ta till­ba­ka hel­ler un­der Hid­dink.

WILLIAN

Född: 1988-08-09. 175 cm, 75 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: An­z­hi, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 35/5. Lands­kam­per/mål: 38/6.

Oer­hört duk­tig box-till-box-mitt­fäl­ta­re som trots Chel­se­as fi­asko i fjol stod för kar­riä­rens bäs­ta sä­song. Klev fram som en hy­per­far­lig fri­sparks­skytt, och le­ve­re­ra­de dess­utom sex må­las­sist. Pass­nings­spe­let läm­nar dock en del att öns­ka.

Ru­ben LOFTUS- CHEEK

Född: 1996-01-23. 191 cm, 83 kg. Land: Eng­land. Kom från: Chel­sea U, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 13/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fick ett li­tet ge­nom­brott un­der Gu­us Hid­dink och an­vän­des i ett fler­tal oli­ka po­si­tio­ner på mitt­fäl­tet. Stark pass­nings­spe­la­re med bra spel­upp­fatt­ning, även om hans oru­tin ibland ly­ser ige­nom. Bå­de of­fen­siv och de­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

KENEDY

Född: 1996-02-08. 182 cm, 77 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Flu­mi­nen­se, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 20/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

All­round spe­la­re som i fjol till och med fick hop­pa in som väns­ter­back. Väg­de li­te lätt där, men var okej. Styr­kan dock i of­fen­si­ven, kan kanske få fler chan­ser som yt­ter i år. Tek­nisk, men vill vi­sa det väl of­ta ibland. Krång­lar till det.

PEDRO Rod­ri­gu­ez

Född: 1987-07-28. 167 cm, 62 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 29/7. Lands­kam­per/mål: 60/17.

Okej förs­ta sä­song i Pre­mi­er Le­a­gue, även om de fles­ta Chel­sea-fan­sen sä­ker­li­gen ha­de räk­nat med mer. Bi­drar med myc­ket ener­gi, men ser ibland ut att sak­na tak­tis­ka kun­ska­per då han ba­ra ru­sar fram. Två­fo­tad.

Di­e­go COS­TA

Född: 1988-10-17. 188 cm, 85 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: At­le­ti­co Madrid, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 28/12. Lands­kam­per/mål: 10/1 (Spa­ni­en), 2/0 (Bra­si­li­en).

In­te i när­he­ten av for­men för två år se­dan, men vå­rens spel lo­va­de än­då mer från Costas si­da. Ut­pe­kad som en av de som vil­le få Mou­rin­ho spar­kad. Äls­kad av Chel­sea-fan­sen, av­skydd av de fles­ta and­ra. Ur­stark målskytt när han är i form.

Michy BATS­HU­AYI

Född: 1993-10-02. 180 cm, 78 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Mar­seil­le, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 36/17. Lands­kam­per/mål: 7/3.

Kom från Mar­seil­le i som­ras och Chel­sea-fan­sen hop­pas på sam­ma suc­cé för en an­nan Mar­seil­le-värv­ning. Lik­nar Di­di­er Drog­ba till viss del, stark boll­mot­ta­ga­re, men ock­så väl­digt snabb och går gär­na i djupled.

Loïc RÉMY

Född: 1987-01-02. 185 cm, 80 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Qu­e­ens Park Rang­ers, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 13/1. Lands­kam­per/mål: 30/7.

Ba­ra tre mat­cher från start i fjol och frå­gan är ju om Re­my finns kvar i Chel­sea när som­ma­rens trans­fer­föns­ter stäng­er i slu­tet av au­gusti. Sällsynt oin­spi­re­rad i fjol och in­te blev det bätt­re när han drogs med ska­d­e­pro­blem. # Allt om SHL & Hoc­key­all­svens­kan # Allt om Cham­pi­ons Le­a­gue # Allt om World Cup i To­ron­to

– plus­be­tyg på al­la lag och al­la spe­la­re och mas­sor av läs­ning

>>back<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.