NYAARENANDRÖJER

Ligabibeln - - Chelsea -

UPPSKJUTET Chel­se­as ny­bygg­da sta­di­on ver­kar bli för­se­nad. Tan­ken var att den här sä­song­en skul­le bli den sista på da­gens Stam­ford Bridge, men nu ty­der myc­ket på att pro­blem med den nya tåg­lin­jen un­der are­nan, plus ägan­de­rät­ten till mar­ken, gör att byg­get för­se­nas. Pla­ner fanns på att de­la Wem­bley med Tot­ten­ham re­dan till näs­ta sä­song, men så lär in­te bli fal­let. Nya Stam­ford Bridge ska ta in 60 000 åskå­da­re.

COACHEN!

An­to­nio CON­TE

Född:1969-07-31. Land: Ita­li­en. An­tal sä­song­er: 0. Kom från: Ita­li­en, 2016. Me­ri­ter: Se­rie A-mäs­ta­re tre gång­er med Ju­ven­tus, Se­rie B-mäs­ta­re en gång, med Ba­ri.

Stark tak­tisk lag­byg­ga­re som ma­nö­vre­ra­de ut Spa­ni­en i EM i som­ras. Bygg­de upp Ju­ven­tus till det över­lägs­na lag de är i dag. Stark mo­ti­va­tor som nu tes­tar på en ny li­ga.

RIKTIGADYRGRIPAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.