CRYS­TAL PA­LA­CE

Ligabibeln - - Crystal Palace -

Ju­lián SPERONI

Född: 1979-05-18. 186 cm, 87 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Dun­dee, 2004. Mat­cher 15/16: 2. Lands­kam­per: 0.

Su­perfa­vo­rit bland fan­sen, men den ar­gen­tins­ke kult­mål­vak­ten tap­pa­de sin ti­di­ga­re så giv­na plats mel­lan stol­par­na i fjol. Har gjort 388 mat­cher för Lon­don-klub­ben och skrev på nytt kon­trakt i som­ras.

Way­ne HENNESSEY

Född: 1987-01-24. 198 cm, 90 kg. Land: Wa­les. Kom från: Wol­ver­hamp­ton, 2014. Mat­cher 15/16: 29. Lands­kam­per: 62.

Wa­les lands­lags­mål­vakt som im­po­ne­ra­de un­der lan­dets fram­gångs­ri­ka EM-spel. Tog över ef­ter Speroni och gjor­de det mesta­dels bra. Än­då hårt kri­ti­se­rad av fan­sen ef­ter mis­stag. Stän­dig tvåa ef­ter Speroni en­ligt dem.

Ste­ve MANDANDA

Född: 1985-03-28. 185 cm, 82 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Mar­seil­le, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 36/0. Lands­kam­per/mål: 22/0.

Myc­ket stark mål­vaktsvärv­ning som kom för en­dast 17 mil­jo­ner kro­nor från Mar­seil­le. Har va­rit förste­mål­vakt i den frans­ka topp­klub­ben i nio sä­song­er och är en mål­vakt i topp­klass. Med i den frans­ka EM-trup­pen.

Jo­el WARD

Född: 1989-10-29. 188 cm, 86 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ports­mouth, 2012. Mat­cher/mål 15/16: 30/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Stark och all­round back som of­tast an­vänds som hö­ger­back. Har sin styr­ka i of­fen­si­ven och var grym i hös­tas. När Pa­la­ce föll ihop un­der vå­ren syn­tes hans de­fen­si­va bris­ter allt mer.

Scott DANN

Född: 1987-02-14. 195 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Black­burn, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 35/5. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Le­da­ren i för­sva­ret, en av Pa­la­ces bäs­ta spe­la­re i fjol vil­ket fick fan­sen att dröm­ma om en plats för ho­nom i EM-trup­pen. Mål­far­lig fram­åt ock­så i fjol, en nyc­kel­spe­la­re för de­fen­si­ven.

Ze­ki FRYERS

Född: 1992-09-09. 161 cm, 80 kg. Land: Eng­land. Kom från: Tot­ten­ham, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 12/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Man­ches­ter Uni­ted-pro­dukt som spe­lat i Cham­pi­ons Le­a­gue för klub­ben, men som fick ett li­tet ge­nom­brott i Tot­ten­ham. I fjol ut­lå­nad till Rot­her­ham och Ipswish i fjol. En bit från star­tel­van.

Pape SOUARÉ

Född: 1990-06-06. 178 cm, 68 kg. Land: Se­ne­gal. Kom från: Lil­le, 2015. Mat­cher/mål 2051/16: 34/0. Lands­kam­per/mål: 24/1

Väns­ter­bac­ken im­po­ne­ra­de re­dan för­ra vå­ren, men tog yt­ter­li­ga­re ett steg fram­åt den gång­na sä­song­en. Har sin styr­ka i of­fen­si­ven, sam­spe­lar bra med ytt­rar­na och lig­ger bakom många mål­chan­ser.

Da­mi­en DELANEY

Född: 1981-07-20. 190 cm, 89 kg. Land: Ir­land. Kom från: Ipswich, 2012. Mat­cher/mål 2015/16:. 32/2. Lands­kam­per/mål: 9/0.

Vil­je­stark mitt­back som im­po­ne­ra­de bred­vid Dann i fjol. Tuff i när­kam­per­na men har dra­git ner på an­ta­let var­ning­ar. Skrev på ett nytt kon­trakt i som­ras och är nu bun­den till klub­ben i yt­ter­li­ga­re ett år.

Mar­tin KELLY

Född: 1990-04-27. 191 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: Li­ver­pool, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 13/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Re­serv för de fles­ta plat­ser­na i Pa­la­ces för­svars­lin­je, men gjor­de inga stör­re vä­sen av sig i fjol. Av­gjor­de dock i FA-cu­pen mot Tot­ten­ham. Dug­lig re­serv, men in­te myc­ket mer. Stark i luf­ten.

Ja­mes TOMKINS

Född: 1989-03-29. 190 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: West Ham, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 25/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ru­ti­ne­rad för­sva­ra­re som läm­na­de barn­doms­klub­ben West Ham i jakt på mer spel­tid. Mest hö­ger­back i fjol, men kan även spe­la centralt. Kos­ta­de 120 mil­jo­ner kro­nor, men ska­da­de sig i bör­jan av för­sä­song­en. Kanske till­ba­ka till pre­miä­ren.

# SHL & Hoc­key­all­svens­kan

# Cham­pi­ons Le­a­gue

Yo­han CABAYE

# World Cup i To­ron­to Född: 1986-01-14. 174 cm, 71 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Pa­ris SG, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 33/5. Lands­kam­per/mål:

Storsla­get ny­för­värv in­för sä­song­en och Cabaye gjor­de bra ifrån sig i Pa­la­ce, om än in­te på den ni­vån som de fles­ta för­vän­tat sig. Stark de­fen­sivt, topp tre i li­gan på att bry­ta pass­ning­ar.

Yan­nick BOLASIE

Född: 1989-05-24. 185 cm, 84 kg. Land: Kon­go. Kom från: Bri­stol Ci­ty, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 26/5. Lands­kam­per/mål: 26/3.

Stör­des myc­ket av ska­dor och när yt­tern var bor­ta stör­re de­len av vin­tern föll Pa­la­ces spel ige­nom. Tek­nisk och skick­lig med bå­de pass­ning­ar och dribb­ling­ar. Ett mås­te att han får hål­la sig frisk i år.

Wil­fri­ed ZAHA

Född: 1992-11-10. 180 cm, 66 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 34/2. Lands­kam­per/mål: 2/0.

En av få spe­la­re som höll sam­ma klass un­der he­la sä­song­en. Ha­de stor del i Pa­la­ces fram­gångs­ri­ka FA Cup-spel. Fem as­sist i fjol, den kvic­ke yt­tern lig­ger bakom myc­ket i of­fen­si­ven.

Chung- Yong LEE

Född: 1988-07-02. 180 cm, 69 kg. Land: Syd­ko­rea. Kom från: Bol­ton, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 13/1. Lands­kam­per/mål: 73/7.

In­led­de sä­song­en bra, men fick ba­ra spe­la fy­ra mat­cher från start. Böt­fäll­des ef­ter att ha of­fent­ligt ha kri­ti­se­rat Par­dew och det mesta ta­lar för att han tving­as läm­na klub­ben i som­mar.

Mi­le JEDINAK

Född: 1984-08-03. 188 cm, 78 kg. Land: Austra­li­en. Kom från: Gen­cler­bir­li­gi, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 27/0. Lands­kam­per/mål: 65/12.

Ru­ti­ne­rad och ti­di­ga­re gi­ven på det cen­tra­la mitt­fäl­tet, men tap­pa­de sin plats när Cabaye kom. Ba­ra 16 mat­cher från start i fjol, men är vik­tig för de­fen­si­ven. Duk­tig på att lä­sa spe­let.

Ja­mes MCARTHUR

Född: 1987-10-07. 178 cm, 64 kg. Land: Skott­land. Kom från: Wi­gan, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 28/2. Lands­kam­per/mål: 24/2.

Trots tuf­fa­re kon­kur­rens i fjol fort­sät­ter McArthur att im­po­ne­ra. Ger Cabaye möj­lig­he­ter­na att sty­ra spe­let. Täc­ker sto­ra ytor och lä­ser spe­let bra. Myc­ket duk­tig de­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

Jo­nat­han WILLIAMS

Född: 1993-10-09. 168 cm, 60 kg. Land: Wa­les. Kom från: Egen pro­dukt.Mat­cher/mål 2015/16: 23/0 (för Not­ting och Mil­ton Key­nes). Lands­kam­per/mål: 16/0.

Wa­le­sisk EM-spe­la­re som i fjol var ut­lå­nad i två om­gång­ar. Var or­di­na­rie i Pa­la­ce un­der 2012/13, men ska­dor har gjort att han var­ken där el­ler som ut­lå­nad bli­vit nå­gon suc­cé. Dags nu, med EM-själv­för­tro­en­de?

Jor­don MUTCH

Född: 1991-12-02. 184 cm, 81 kg. Land: Eng­land. Kom från: Qu­e­ens Park Rang­ers, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 20/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som ba­ra fick star­ta sju mat­cher i fjol. Ri­ver och sli­ter och kan va­ra nyt­tig som in­hop­pa­re, men tog in­te va­ra på de chan­ser­na han fick i fjol. Kan bätt­re, ge­nom­brott i år?

Ba­ka­ry SAKO

Född: 1988-04-26. 184 cm, 90 kg. Land: Ma­li. Kom från: Wol­ver­hamp­ton, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 20/2. Lands­kam­per/mål: 14/6.

Har ett rus­kigt skott och väl­digt snab­ba ben, men sak­nar det spel­sin­ne som krävs av en yt­ter­mitt­fäl­ta­re i Pre­mi­er Le­a­gue. Duk­tig in­hop­pa­re, men sak­nar än­nu så länge det lil­la ex­tra.

Joe LEDLEY

Född: 1987-01-23. 183 cm, 73 kg. Land: Wa­les. Kom från: Cel­tic, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 19/1. Lands­kam­per/mål: 67/4.

Spe­la­de i Wa­les samt­li­ga mat­cher i EM, men den skägg­pryd­de mitt­fäl­ta­ren ha­de det svå­ra­re i klubb­la­get. El­va mat­cher från start, kon­kur­ren­sen är tuff på det cen­tra­la mitt­fäl­tet. Lag­lo­jal.

Kwesi APPIAH

Född: 1990-08-12. 180 cm, 80 kg. Land: Gha­na. Kom från: Mar­ga­ta 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 19/6 (för Cam­bridge). Lands­kam­per/mål: 6/1.

Född i Eng­land, men val­de i fjol att spe­la för Gha­na, där han fick spe­la i de af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen i fjol. Har främst va­rit ut­lå­nad se­dan han kom till klub­ben för fy­ra år se­dan. Fram­gångs­rik i Cam­bridge i fjol.

Ja­son PUNCHEON

Född: 1986-06-26. 173 cm, 71 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sout­hamp­ton, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 31/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Gjor­de må­let som räd­da­de kvar Pa­la­ce i Pre­mi­er Le­a­gue, men var mil från den kva­li­té han vi­sat upp ti­di­ga­re i klub­ben. Tog för li­te an­svar och såg in­te ut att tri­vas med om­giv­ning­ens höga för­vänt­ning­ar.

And­ros TOWN­SEND

Född: 1991-07-16. 182 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Newcast­le Uni­ted, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 13/4. Lands­kam­per/mål: 11/3.

Skrev på för Newcast­le så sent som i ja­nu­a­ri ef­ter att ha haft svårt att plat­sa i Tot­ten­ham. Lyc­ka­des in­te räd­da dem kvar i Pre­mi­er Le­a­gue, men im­po­ne­ra­de med fy­ra mål och två as­sist på 13 mat­cher. Bra ny­för­värv.

Frai­zer CAMP­BELL

Född: 1987-09-13. 172 cm, 82 kg. Land: Eng­land. Kom från: Car­diff, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 11/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Har ru­tin från sto­ra klub­bar som Man­ches­ter Uni­ted och Tot­ten­ham, men lyc­kas in­te i Pa­la­ce. Fy­ra mat­cher från start i fjol, men kom­mer allt läng­re från spel. För då­lig på att gö­ra mål.

Con­nor WICKHAM

Född: 1993-03-31. 189 cm, 90 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sun­der­land, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 21/5. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Gjor­de det av­gö­ran­de må­let i FA-cup­se­mi­fi­na­len mot Wat­ford och från­sett ska­dor­na så gjor­de han en väl­digt bra sä­song. En fram­tids­man som dock mås­te få bukt med ska­d­e­pro­ble­men.

>>mål­vakt<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.