HULL

TRE SPORTBIBL AR PÅ FEM DA­GAR

Ligabibeln - - Hull -

Al­lan MCGREGOR

Född: 1982-01-31. 182 cm, 74 kg. Land: Skott­land. Kom från: Be­sik­tas, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 44/0. Lands­kam­per/mål: 34/0.

En väl­digt ru­ti­ne­rad mål­vakt som gjort fle­ra sä­song­er med Rang­ers hem­ma i Skott­land och som även job­bat in någ­ra lands­kam­per på kon­tot. Läm­na­de Glas­gow när Rang­ers fick eko­no­mis­ka pro­blem och ham­na­de i Hull via Be­sik­tas i Tur­ki­et.

El­din JAKUPOVIC

Född: 1984-10-02. 191 cm, 83 kg. Land: Schweiz. Kom från: Aris Sa­lo­niki, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 3/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Sit­ter på ett kon­trakt som sträc­ker sig över två år till och sit­ter möj­ligt­vis bra där. Mest fått nöja sig med spo­ra­dis­ka ut­lå­ning­ar för att få spel­tid och ba­ra gjort to­talt fjor­ton li­ga­mat­cher för klub­ben på de fy­ra år här. Up­pen­bart tred­je­val

Du­san KUCIAK

Född: 1985-05-21. 189 cm, 79 kg. Land: Slo­va­ki­en. Kom från: Le­gia Wars­za­wa, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 18/0. Lands­kam­per/mål: 10/0.

Vär­va­des från Pols­ka Le­gia Wars­za­wa så sent som i vint­ras för att stär­ka upp bakom McGregor i mål. Ru­ti­ne­rad ef­ter att ha spe­lat proff­sfot­boll i ett fler­tal oli­ka klub­bar i ett fler­tal oli­ka län­der och är även lands­lags­man för Slo­va­ki­en. Än­nu in­te li­ga­de­bu­te­rat.

Mo­ses ODUBAJO

Född: 1993-07-28. 177 cm, 72 kg. Land: Eng­land. Kom från: Brent­ford, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 42/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

In­te di­rekt last­gam­mal än, men re­dan hun­nit med ett fler­tal sä­song­er i bå­de Cham­pi­ons­hip och Le­a­gue One för Hull, Brent­ford och Ley­ton Ori­ent. Va­rit helt or­di­na­rie på sin hö­ger­backs­plats i fy­ra år nu, men dessvär­re knä­ska­dad här un­der som­ma­ren.

Alex BRUCE

Född: 1984-09-28. 180 cm, 73 kg. Land: Nor­dir­land. Kom från: Leeds, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 11/1. Lands­kam­per/mål: 3/0.

En av de mer ru­ti­ne­ra­de Cham­pi­ons­hipsnub­bar­na i trup­pen då han hun­nit med pre­cis kort om 200 mat­cher för klub­bar som Bir­ming­ham, Ipswich Town, Lei­ces­ter, Leeds och Hud­ders­fi­eld. Kan ab­so­lut in­te ta sin plats i el­van för gi­ven, tvärtom.

Cur­tis DAVIES

Född: 1985-03-15. 188 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bir­ming­ham, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 39/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Or­di­na­rie mitt­back som vär­va­des från Bir­ming­ham som­ma­ren 2013 och in­led­nings­vis skrev på ett treårs­kon­trakt. Vi­sa­de sig dock va­ra en på­lit­lig för­svsa­ra­re och för­läng­de med yt­ter­li­ga­re två år här un­der vå­ren. Kos­ta­de 100 mil­jo­ner för Aston Vil­la 2008.

Har­ry MAGUIRE

Född: 199-03-05. 188 cm, 79 kg. Land: Eng­land. Kom från: Shef­fi­eld Uni­ted, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 22/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Shef­fi­eld­född mitt­back som gick ge­nom he­la Uni­teds ung­doms­sy­stem för att även få gö­ra täv­lings­de­but med a-la­get och då även ut­ses till ”man of the match”. Läm­na­de till slut för Hull när de la­de 30 mil­jo­ner kro­nor för den nu 23-åri­ge för­sva­ra­ren 2014.

Mi­chael DAW­SON

Född: 1983-11-18. 188 cm, 79 kg. Land: Eng­land. Kom från: Tot­ten­ham, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 32/1. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Höj­de ni­vån på näs­tan he­la or­ga­ni­sa­tio­nen i all­män­het och på de­fen­si­ven i syn­ner­het när han kom i au­gusti 2014. Har fle­ra års topp­fot­boll med sig som de­fen­siv le­da­re i Tot­ten­ham där det även blev Cham­pi­ons Le­a­gue-spel och är den le­da­re som sak­na­des.

Vär­vad för sin po­ten­ti­al för två år se­dan, som 20-åring, för li­te mer än 30 mil­jo­ner kro­nor. Väns­ter­bac­ken har se­dan över­träf­fat för­vänt­ning­ar­na och vi­sat sig kun­na ta ste­get från skots­ka tred­je­li­gan till The Pre­mi­ers­hip på väl­digt kort tid.

Bri­an LENIHAN

Född: 1994-06-08. 178 cm, 76 kg. Land: Ir­land. Kom från: Cork, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 1/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Pre­cis som sin yt­ter­back­skol­le­ga Ro­bert­son vär­vad strax in­nan trans­fer­fönst­ret stäng­de för två år se­dan som en spe­la­re öron­märkt för fram­ti­den och hel­ler in­te bli­vit en li­ka stor full­träff. Ba­ra gjort tre li­ga­mat­cher på två år. Spe­lar främst hö­ger­back.

Josh TYMON

Född: 1999-05-22. 178 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En yng­ling näs­tan född på 2000-ta­let som knappt är torr bakom öro­nen? Ett (na­ivt) sätt att se på det. Back med jät­te­po­ten­ti­al som fick sin täv­lings­de­but i klub­ben som 16-åring och då i FAcu­pen. Dess­utom årets aka­de­mispe­la­re. Vill ha fler chan­ser.

Da­vid MEYLER

Född: 1989-05-29. 189 cm, 81 kg. Land: Ir­land. Kom från: Sun­der­land, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 26/2. Lands­kam­per/mål: 16/0.

Kom först på lån till klub­ben i no­vem­ber 2012, ett lån som fun­ge­ra­de som em prov­spel­ning då han köp­tes loss för knappt 20 mil­jo­ner två må­na­der se­na­re. Liksom kol­le­gan i back­lin­jen, Bri­an Lenihan, fostrad i ir­länds­ka cork. Spe­lar helst mitt-mitt.

Tom HUDDLESTONE

Född: 1986-12-28. 188 cm, 71 kg. Land: Eng­land. Kom från: Tot­ten­ham, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 37/2. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Liksom Mi­chael Daw­son häm­tad från Spurs, liksom Daw­son full av er­fa­ren­het och liksom Daw­son en skräd­dar­sydd värv­ning för att sik­ta upp­åt. För Huddlestone är en väl­digt skick­lig två­vägsmitt­fäl­ta­re med de­fen­sivt prio som vin­ner boll och styr spel.

Ro­bert SNODGRASS

Född: 1987-09-07. 182 cm, 77 kg. Land: Skott­land. Kom från: Nor­wich, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 24/4. Lands­kam­per/mål: 17/3.

Sam­man­fatt­ning­en? Rän­de runt i det skots­ka klub­bar­na tills han drog till Leeds, hjälp­te dem nå Cham­pi­ons­hip och blev upp­kal­lad till det skots­ka lands­la­get. Kom via Nor­wich till Hull 2014 och bör­ja­de med att slå knä­skå­len ur led. Gjor­de stark come­back.

Sam CLUCAS

Född: 1990-09-25. 178 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ches­ter­fi­eldd, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 44/6. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Väns­te­ryt­tern har gjort en blixt­kar­riär. Lä­man­de som­ma­ren 2013 He­re­ford för Mans­fi­eld Town gra­tis, sål­des ett år se­na­re till Ches­ter­fi­eld för en mil­jon kro­nor och yt­ter­li­ga­re ett år se­na­re till Hull för näs­tan 20 mil­jo­ner och låg om­gå­en­de bakom 14 po­äng.

In­te re­jäl rent fy­siskt, men re­jält fylld av er­fa­re­het. Den of­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren köp­tes för­ra som­ma­ren loss från Chi­ca­go för att gö­ra come­back i Cham­pi­ons­hip ef­ter en kort tid i USA. Gjort över 200 mat­cher i Pre­mi­er Le­a­gue, skots­ka li­gan och Cham­pi­ons­hip.

Mo­ha­med DIAME

Född: 1987-06-14. 181 cm, 72 kg. Land: Se­ne­gal. Kom från: West Ham, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 38/9. Lands­kam­per/mål: 28/0.

Ru­ti­ne­rad cen­tral mitt­fäl­ta­re med bå­de stort spel- och mål­sin­ne. Läm­na­de Frank­ri­ke för Spa­ni­en som­ma­ren 2007 och kom 2009 till Wi­gan, 2012 till West Ham och 2014 till Hull, då han köp­tes för 40 mil­jo­ner kro­nor. Har en ka­non­sä­song bakom sig.

Ah­med ELMOHAMADY

Född: 1987-09-09. 182 cm, 75 kg. Land: Egyp­ten. Kom från: Sun­der­land, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 41/3. Lands­kam­per/mål: 70/2.

kräv­des två lå­ne­se­jou­rer i klub­ben från Sun­der­land 2012 och 2013 för att klub­ben skul­le kö­pa loss egyp­ti­ern som­ma­ren 2013. Ut­går från hö­ger, kan ta ste­get ner­åt som upp­åt ur ut­gångs­punkt. Väl­digt lands­lags­me­ri­te­rad med Egyp­ten.

Calaum JAHRALDO- MAR­TIN

Född: 1993-04-27. 175 cm, 70 kg. Land: An­ti­gua och Bar­bu­da. Kom från: Dulwich Ham­let, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 1/0. Lands­kam­per/mål: 16/3.

Fick ett in­hopp med Hull i Cham­pi­ons­hip för­ra sä­song­en, men res­ten av ti­den i klub­ben har hand­lat lå­ne­se­jou­rer ner till de läg­re di­vi­sio­ner­na, al­ter­na­tivt Skott­land... Tran­me­re, Al­loa, Ley­ton Ori­ent. Är om möj­ligt än­nu läng­re bak i kön än Lu­er här ne­re.

Abel HERNÁNDEZ

Född: 1990-08-08. 186 cm, 70 kg. Land: Uru­gu­ay. Kom från: Pa­ler­mo, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 39/20. Lands­kam­per/mål: 27/11.

In­tres­sant an­falls­värv­ning som gjor­des för två år se­dan. Her­nan­dez ha­de då vux­it in i Pa­ler­mo­trö­jan och bör­jat gö­ra allt fler mål bå­de i Se­rie A och Se­rie B när Hull köp­te loss uru­gu­ay­a­nen. Såg spe­let släp­pa or­dent­ligt se­nas­te sä­song­en med 20 mål.

Ada­ma DIOMANDE

Född: 1990-02-14. 180 cm, 75 kg. Land: Nor­ge. Kom från: Sta­baek, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 11/3. Lands­kam­per/mål: 5/0.

Vär­va­des pre­cis när fönst­ret stäng­de för­ra som­ma­ren då man in­te vå­ga­de chan­sa. Diomande ha­de gjort 17 mål på 21 mat­cher för Sta­baek i den nors­ka första­li­gan när den Oslo­föd­de nor­ski­vo­ri­a­nen köp­tes loss och hann se­dan gö­ra av­tryck även i Eng­land.

Greg LU­ER

Född: 1994-12-06. 180 cm, 69 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bur­gess Hill, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 2/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fick två in­hopp med Hull i Cham­pi­ons­hip för­ra sä­song­en, men res­ten av året hand­la­de i van­lig ord­ning om oli­ka lå­ne­se­jou­rer ner till de läg­re di­vi­sio­ner­na... Port Va­le, Scunt­hor­pe, Ste­ve­nage. Är långt bak i an­falls­kön, trots de få an­fal­lar­na i trup­pen. # Allt om SHL & Hoc­key­all­svens­kan # Allt om Cham­pi­ons Le­a­gue # Allt om World Cup i To­ron­to

– plus­be­tyg på al­la lag och al­la spe­la­re och mas­sor av läs­ning

>>back<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.