LI­VER­POOL

Ligabibeln - - Liverpool -

w ww.li­ver­pool­fc.com

Lo­ris KARIUS

Född: 1993-06-22. 187 cm, 75 kg. Land: Tyskland. Kom från: Mainz 05, 2016. Mat­cher 15/16: 34. Lands­kam­per: 0.

Ba­ra 22 år gam­mal, men tar för sig re­jält bå­de på och ut­an­för pla­nen. Ha­de tred­jen bäst rädd­nings­pro­cent i Bun­de­s­li­ga i fjol. Fint ny­för­värv, men mis­sar de förs­ta må­na­der­na av sä­song­en ef­ter en hand­frak­tur.

Si­mon MIGNOLET

Född: 1988-03-06. 193 cm, 87 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Sun­der­land, 2013. Mat­cher 15/16: 34. Lands­kam­per: 17.

Stöt­ta­des av Klopp un­der he­la vå­ren, men är väl­digt ojämn. En världs­mål­vakt i si­na all­ra bäs­ta stun­der, men en sä­ker­hets­risk i näs­ta. Fort­sät­ter dock ut­veck­las, men blir han förste­mål­vakt i år?

Nat­ha­ni­el CLYNE

Född: 1991-04-05. 175 cm, 66 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sout­hamp­ton 20015. Mat­cher/mål 15/16: 33/1. Lands­kam­per/mål: 13/0.

En av de i Li­ver­pool som spe­la­de flest mat­cher för­ra sä­song­en och im­po­ne­ra­de bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt. Hö­ger­bac­ken är stark i du­ell­spe­let och gör säl­lan någ­ra sto­ra mis­stag. Står of­tast rätt.

Ma­ma­dou SAKHO

Född: 1990-02-13. 187 cm, 74 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Pa­ris SG, 2013 Mat­cher/mål 15/16: 22/1. Lands­kam­per/mål: 28/2.

Tog sig in i star­tel­van och skic­ka­de sig­na­ler om att det slut­li­gen var dags för hans sto­ra ge­nom­brott – då kom det po­si­ti­va dop­ning­testet och Sak­hos sä­song tog slut i för­tid. Nu fri­ad, men i stäl­let hemskic­kad från trä­nings­läg­ret på grund av då­lig at­ti­tyd.

De­jan LOVREN

Född: 1989-07-05. 188 cm, 84 kg. Land: Kro­a­ti­en. Kom från: Sout­hamp­ton, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 24/0. Lands­kam­per/mål: 31/2.

Slar­va­de bort sin chans att få spe­la i EM ge­nom att krä­va en start­plats. Bör ak­ta sig för att gö­ra sam­ma sak i Li­ver­pool. Tog dock ett gi­gan­tiskt steg fram­åt i fjol ef­ter hans fi­asko­spel un­der de­but­sä­song­en.

Joe GOMEZ

Född: 1997-05-23. 188 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: Charl­ton, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

19-åring­en de­bu­te­ra­de för Eng­lands U21-lands­lag i hös­tas och är en jät­te­ta­lang. Mis­sa­de dock he­la vin­tern och vå­ren med en kors­bands­ska­da. Nu till­ba­ka och kom­mer få en hel del spel­tid i år. All­round.

Rag­nar KLAVAN

Född: 1985-10-30. 185 cm, 79 kg. Land: Est­land. Kom från: Augsburg, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 31/0. Lands­kam­per/mål: 113/3.

Myc­ket ru­ti­ne­rad för­sva­ra­re som är som bäst centralt, men kan ock­så spe­la till väns­ter i back­lin­jen. Lag­kap­ten för Est­land, ti­di­ga­re hol­ländsk mäs­ta­re med AZ Alk­maar.

Al­ber to MORENO

Född: 1992-07-05. 171 cm, 65 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Se­vil­la, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 32/1. Lands­kam­per/mål: 3/0.

Väns­ter­bac­ken var stund­tals bril­jant i fjol men hans in­sats i Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len överskug­ga­de allt an­nat. Har sto­ra pro­blem i mar­ke­rings­spe­let och ser ut som en korp­spe­la­re när han har en sån dag.

Joël MATIP

Född: 1991-08-08. 192 cm, 83 kg. Land: Ka­me­run. Kom från: Schal­ke 04, 2016. Mat­cher/mål 15/16: 34/3. Lands­kam­per/mål: 27/1.

Den gäng­li­ge mitt­bac­ken tar en re­jäl bit av Li­ver­pools lö­ne­bud­get och för­vänt­ning­ar­na är höga. Var en nyc­kel­spe­la­re i Schal­ke 04, men än­då in­te på den all­ra högs­ta ni­vån. Ut­veck­las mer un­der Klopp?

Jon FLANAGAN

Född: 1993-01-01. 180 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 15/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

20 må­na­ders ska­de­hel­ve­te ska nu va­ra över, hö­ger­bac­ken kun­de spe­la en hel del un­der vin­tern och vå­ren och be­lö­na­des i mars med ett nytt treårs­kon­trakt. Li­ver­pool-hjär­ta, men kan han hit­ta till­ba­ka?

Ge­or­gi­nio WIJ­NAL­DUM

Född: 1990-11-11. 172 cm, 69 kg. Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Newcast­le, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 38/11. Lands­kam­per/mål: 30/6.

Fint ny­för­värv för Li­ver­pool, den of­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren har gjort 25 li­ga­mål de två se­nas­te sä­song­er­na för Newcast­le och PSV Eind­ho­ven. Tap­pa­de li­te i kva­li­té i vå­ras, men är stark i djupled.

Ja­mes MILNER

Född: 1986-01-04. 170 cm, 66 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Ci­ty, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 28/5. Lands­kam­per/mål: 61/1.

Hå­nad för att han ska va­ra trå­kig, men förs­ta sä­song­en i Li­ver­pool var ab­so­lut in­te trå­kig från Mil­ners si­da. Of­tast bril­jant med sitt slit, far­li­ga in­lägg och as­sist. El­va as­sist i fjol, fem­te bäst i he­la li­gan.

Philip­pe COUTINHO

Född: 1992-06-12. 171 cm, 68 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: In­ter, 2013. Mat­cher/mål 15/16: 26/8. Lands­kam­per/mål: 17/4.

Den of­fen­si­ve nyc­kel­spe­la­ren slog per­son­lig mål­re­kord i Li­ver­pool i fjol och när­mar sig allt mer den ab­so­lu­ta världs­top­pen. Mås­te kanske läm­na för en stör­re klubb för att nå dit? Ryk­tas om Bar­ce­lo­na och PSG.

Jor­dan HENDERSON

Född: 1990-06-17. 182 cm, 67 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sun­der­land, 2011. Mat­cher/mål 15/16: 17/2. Lands­kam­per/mål: 27/0.

Lag­kap­ten och mer och mer en le­dar­fi­gur. Men fick fjol­å­ret till stor del för­stört av ska­dor. Ef­ter EM får han fo­ku­se­ra på att ta till­ba­ka sin start­plats i Li­ver­pool och hit­ta for­men från 2014/15.

Mar­ko GRUJIC

Född: 1996-04-13. 191 cm, 82 kg. Land: Ser­bi­en. Kom från: Rö­da Stjär­nan, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 29/6. Lands­kam­per/mål: 3/0.

Stor ta­lang som skrev på re­dan i vint­ras, men an­län­de först ef­ter sä­song­en. Har im­po­ne­rat un­der för­sä­song­en, men är en bit från star­tel­van. Tek­nisk och löp­vil­lig, box-to-box-spe­la­re med ett fint pass­nings­spel.

Adam LALLANA

Född: 1988-05-10. 172 cm, 73 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sout­hamp­ton, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 30/4. Lands­kam­per/mål: 26/0.

Fick en nystart un­der Klopp och var en av Li­ver­pools bäs­ta spe­la­re un­der vin­tern och vå­ren. Hårt job­ban­de oav­sett po­si­tion, och kla­ra­de sig hyf­sat väl från ska­dor un­der sin and­ra sä­song i klub­ben. Må­len sak­nas.

Lucas LEIVA

Född: 1987-01-09. 179 cm, 74 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Grê­mio, 2007. Mat­cher/mål 15/16: 27/0. Lands­kam­per/mål: 24/0.

Den ti­di­ga­re hack­kyck­ling­en och nu­me­ra publikfa­vo­ri­ten gör i år sin ti­on­de sä­song i Li­ver­pool. Flyt­ta­de i fjol först tem­po­rärt ner som mitt­back, men kan myc­ket väl bli kvar där. Im­po­ne­ra­de.

Em­re CAN

Född: 1994-01-12. 184 cm, 82 kg. Land: Tyskland. Kom från: Bay­er Le­ver­ku­sen, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 30/1. Lands­kam­per/mål: 7/0.

Nu­me­ra tysk lands­lags­man ef­ter att han fått chan­sen på sin fa­vo­rit­po­si­tion som de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Stark i när­kam­per­na och vin­ner mas­sor av boll, men är in­te hel­ler rädd för att gå med i djupled.

Kvick och tek­nisk yt­ter som köp­tes in för dy­ra peng­ar från Ben­fi­ca. Har dock in­te alls lyc­kats i Li­ver­pool och var i fjol ut­lå­nad till Fe­ner­ba­h­ce, där han gjor­de bra ifrån sig, tills han blev ska­dad i feb­ru­a­ri. Ryk­tas om Se­rie A-in­tres­se nu.

Sheyi OJO

Född: 1997-06-19. 186 cm, 64 kg. Land: Eng­land. Kom från: MK Dons, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 17/2 (för Wol­ver­hamp­ton). Lands­kam­per/mål: 0/0.

Yt­terst lo­van­de yt­ter som kan spe­la bå­de till hö­ger och väns­ter. Tek­nisk och snabb och har im­po­ne­rat un­der årets för­sä­song. ”Hans fram­tid är de­fi­ni­tivt i Li­ver­pool”, sä­ger Jür­gen Klopp, men åter­står att se om han blir ut­lå­nad igen i höst.

Christi­an BEN­TE­KE

Född: 1990-12-03. 190 cm, 83 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Aston Vil­la, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 29/9. Lands­kam­per/mål: 29/7.

För­ra som­ma­rens sto­ra köp blev sä­song­ens sto­ra flopp. Nio li­ga­mål var in­te myc­ket säm­re än i Vil­la, men spel­mäs­sigt såg det mer än il­la ut. Brän­de mas­sor av chan­ser och sak­nar själv­för­tro­en­de.

Ro­ber­to FIRMINO

Född: 1991-10-02. 181 cm, 76 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Hof­fen­heim, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 31/10. Lands­kam­per/mål: 11/4.

Fin förs­ta sä­song i Pre­mi­er Le­a­gue, där bra­si­li­a­na­ren fick spe­la på ett an­tal oli­ka of­fen­si­va po­si­tio­ner. Fort­fa­ran­de li­te ojämn, men gör ock­så all­tid det de­fen­si­va job­bet. En fram­ti­da stor­stjär­na i Li­ver­pool.

Da­ni­el STURRIDGE

Född: 1989-09-01. 188 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Chel­sea, 2013. Mat­cher/mål 15/16: 14/8. Lands­kam­per/mål: 21/6.

Än­nu en sä­song för­störd av ska­dor i fjol och Sturridge fick kri­tik av Klopp i hös­tas när han an­kla­ga­des för att kän­na ef­ter för myc­ket. Har va­rit ska­dad i mer än hälf­ten av sin tid i Li­ver­pool.

Sa­dio MANÉ

Född: 1992-04-10. 175 cm, 69 kg. Land: Se­ne­gal. Kom från: Sout­hamp­ton, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 37/11. Lands­kam­per/mål: 34/10.

Su­per­snabb yt­ter som Li­ver­pool be­ta­la­de 39 mil­jo­ner pund för till Sout­hamp­ton, den högs­ta siff­ran nå­gon­sin för en Sout­hamp­ton-spe­la­re. Mål­far­lig och tek­nisk, tuff kon­kur­rens. Men bör va­ra or­di­na­rie.

Di­vock ORIGI

Född: 1995-04-18. 185 cm, 75 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Lil­le, 2015 Mat­cher/mål 15/16: 16/5. Lands­kam­per/mål: 21/3.

Su­per­ta­lang­en ha­de en tuff start i klub­ben, men ef­ter ett läng­re snack med Klopp änd­ra­de han spel­stil, gjor­de allt enkla­re och gick mer på mål. Mest in­hop­pa­re i fjol, men kan få en stör­re roll i år.

Dan­ny INGS

Född: 1992-07-23. 178 cm, 72 kg. Land: Eng­land. Kom från: Burn­ley, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 6/2. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Fick stör­re de­len av fjol­å­ret för­stört av en kors­bands­ska­da. Har job­bat hårt med sin re­ha­bi­li­te­ring och fick spe­la i den sista om­gång­en i vå­ras. Nyt­tig trupp­spe­la­re som kan ut­veck­las yt­ter­li­ga­re.

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.