TILL­BA­KA I VAR­DA­GEN

LINDERSTAM: Sor­ry, Lei­ces­ter, men blix­ten slår liksom in­te ner på sam­ma plats två gång­er

Ligabibeln - - Premier League - JO­HAN LINDERSTAM jo­han.linderstam@af­ton­bla­det.se

Ni vet hur det är … Det är som­mar och sol – och se­dan kom­mer man till­ba­ka till skol­går­den och mö­ter nå­gon som vän­tat he­la lo­vet på att slå en på käf­ten.

Lei­ces­ter får onek­li­gen fin­na sig i att bli ja­gad av en mobb he­la sä­song­en som kom­mer.

Det är ald­rig lätt att va­ra li­ten. In­te lätt att va­ra yngst i fa­mil­jen, minst i kvar­te­ret, lät­tast i ring­en.

In­te när man har någon­ting som al­la and­ra vill ha. Som en li­ga­ti­tel. Som Lei­ces­ter. Som för lil­le­bror Las­se, 10. In­te för att man vet, men det blir ju in­te ba­ra en en­kel och lust­fylld upp­gift som vän­tar den här sä­song­en, det kan man än­då fö­re­stäl­la sig. In­te som när den char­man­ta lil­la gyn­na­ren som al­la tyck­te om och ing­en tog på all­var för­rän det blev vår och körs­bärs­blom­ning här se­nast och fan, folk in­såg att den där rac­ka­ren fak­tiskt skul­le springa hem he­la ski­ten. Se­dan blev det som­mar, se­mes­ter, sol­sken och här­ligt häng, men i ju­li blev det mol­nigt på Las­ses ho­ri­sont när han hör­de att Pet­ters­son, 12, på and­ra si­dan går­den bör­jat lyf­ta vik­ter och i au­gusti drog oväd­ret in när det stod klart att även Olsson, 13, i hu­set bred­vid gått med i Cob­ra Kai.

Al­la vill ge dig stryk

Så det blir ing­et lätt år det här. In­te när man är tio bast och he­ter Las­se och plöts­ligt har en hel skol­gård att för­sva­ra sig mot.

För där finns liksom re­dan röd­hå­ri­ge Måns, 14, som även kal­las ”den rö­de jä­veln”. Där finns ”Ars­let”, 13, som tror han är smar­ta­re än al­la and­ra. Där finns lyx­lira­ren Kjell, 14, som ock­så kal­las ”rys­sen” och där finns brit­po­pa­ren Len­ny, 13, som all­tid tror han är snyg­gast och har drag på al­la bru­dar.

Ni vet käns­lan ... Al­la är stör­re än dig, al­la är star­ka­re än dig, al­la är ri­ka­re än dig. Al­la vill ge dig stryk. Det är då ing­en sym­pa­tisk plats, skol­går­den li­ka li­te som Pre­mi­er Le­a­gue. Är du li­ten och har nå­got nå­gon stör­re och star­ka­re vill ha så tar de ba­ra det, al­ter­na­tivt ser till att tvinga till sig det ge­nom (av dem) kon­trol­le­rad by­tes­han­del och det är allt­så un­der de här för­ut­sätt­ning­ar­na Lei­ces­ter mås­te fort­sät­ta ver­ka. Det är i den­na orätt­vi­sa värld de ska för­sva­ra sin ti­tel.

Med ett Chel­sea som kö­per de­ras vik­ti­gas­te de­fen­si­va spe­la­re och mot två eko­no­mis­ka mus­kel­berg från Man­ches­ter som hål­ler på

att väx­la upp så snabbt att al­la topplock är nä­ra att ry­ka. Lon­don­klub­ben kan må­hän­da in­te er­bju­da Cham­pi­ons Le­a­gue-spel men väl ri­ke­dom och kän­dis­skap, me­dan Ci­ty kan er­bju­da al­la tre och Uni­ted möj­lig­he­ten till röd ikonsta­tus ge­nom att ta till­ba­ka en vil­sen klubb till den Eu­ro­pa­topp där den hör hem­ma. Och Li­ver­pool? De kan ge dig ”The Kop”. Ar­se­nal? Arsè­ne Weng­ers sista re­sa. Tot­ten­ham? Möj­lig­he­ten att va­ra med på Mau­ri­cio Poc­che­ti­nos nyss på­bör­ja­de di­to.

Och ”The Fox­es”? Tja, de kan gi­vet­vis kont­ra med Cham­pi­ons Le­a­gue-lir och myspys i lugna Lei­ces­ter, men i läng­den är de trå­kigt nog än­då chans­lö­sa. De har in­te peng­ar­na för att mä­ta sig med de sto­ra och in­te till­räck­ligt med klubb­my­to­lo­gi för att stå emot. Neigh­bour­boy Var­dy må för­vis­so stan­na, men han blir nog det klas­sis­ka un­dan­ta­get som be­kräf­tar den där re­geln. Det är liksom för svårt att som spe­la­re vär­ja sig när se­del­bun­tar­na på and­ra si­dan ho­ri­son­ten bör­jar bli tjoc­ka och det blir då än­nu svå­ra­re att som klubb för­sva­ra en ti­tel när man har tap­pats på kva­li­tet och det var en to­tal sen­sa­tion att man fak­tiskt vann från förs­ta bör­jan.

Hell­re Måns

Blix­ten slår liksom in­te ner på sam­ma plats två gång­er. In­te när stor­klub­bar­na rus­tar på al­la fron­ter och styr­ke­för­hål­lan­de­na re­dan från bör­jan ser ut som de gör. Så när vå­ren på nytt är här kan vi ta för gi­vet att lä­get i top­pen är åter­ställt med en klubb från Man­ches­ter el­ler Lon­don, al­ter­na­tivt Li­ver­pool, högst upp. Det går helt en­kelt in­te att vin­na mot sta­tisti­ken, går in­te att be­seg­ra histo­ri­en, går in­te att lu­ra skol­går­den två år i rad. Bru­dar­na vill i läng­den in­te ha Las­se, 10. De vill hell­re ha Måns.

Foto: GETTY

Lei­ces­ter­spe­la­re och -fans fi­rar ett av ti­der­nas mest över­ras­kan­de guld.

Foto: AN­DERS DEROS

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic på Ul­le­vi i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.