Nu är vi här och ska spe­la med de sto­ra grab­bar­na – nu är det vi som ska spe­la i Pre­mi­er Le­a­gue

MED PON­TUS & KEN BLIR WAT­FORD SÄ­SONG­ENS STO­RA SVENSKLAG

Ligabibeln - - Premier League -

LON­DON. Det har va­rit El­ton Johns och Gra­ham Tay­lors klubb. Men se­dan nå­gon må­nad till­ba­ka är Wat­ford ”svensk­klub­ben”. – Att få kom­ma hit och spe­la med de sto­ra grab­bar­na i Pre­mi­er Le­a­gue – det är häf­tigt, sä­ger Ken Se­ma, 24.

Drygt tre mil ut­an­för cen­tra­la Lon­don lig­ger trä­nings­an­lägg­ning­en. Fem full­sto­ra pla­ner, ett klubb­hus med om­kläd­nings­rum, gym, me­dia­rum, matsal och re­cep­tion. Och med Ar­se­nals trä­nings­an­lägg­ning vägg i vägg. Det här var till och med Ar­se­nals an­lägg­ning på 1990-ta­let fram tills Arsè­ne Weng­er tå­ga­de in i klub­ben och be­stäm­de att det in­te var bra nog. Se­dan dess hyr Wat­ford FC om­rå­det av av Lon­don Uni­ver­si­ty. Och är nu nytt hem för Ken Se­ma och Pon­tus Dahl­berg. Den se­nas­te må­na­den, från­sett en ­vec­kas trä­nings­lä­ger i Ös­ter­ri­ke, har de spen­de­rat i prin­cip all tid här.

– I bör­jan var det från åt­ta på mor­go­nen till sju på kväl­len. För­sä­song­en är in­te job­bi­ga­re här än i Sve­ri­ge, men den är kor­ta­re och mer in­ten­siv. I Sve­ri­ge hål­ler man på i tre må­na­der, här sam­las det ihop på någ­ra vec­kor, sä­ger Dahl­berg.

– Det känns som att om man kla­rar av för­sä­song­en i Sve­ri­ge så kla­rar man av den över­allt, sä­ger Se­ma med ett skratt.

Hin­ner in­te le­ta bo­en­de

Den för­re IFK Gö­te­borgs-mål­vak­ten Dahl­berg blev klar för Wat­ford re­dan i vint­ras, men lå­na­des ut till Blå­vitt un­der vå­ren. Nu har han va­rit på plats i Wat­ford sen i slu­tet av ju­ni, och har re­dan hun­nit få en lä­gen­het.

För­re Ös­tersunds­spe­la­ren Se­ma an­län­de ett par vec­kor se­na­re och bor fort­fa­ran­de på ho­tell. Tid för lä­gen­hets­sö­kan­de har in­te f­un­nits. All tid går åt till att trä­na. Och so­va.

– Det är in­te som i Sve­ri­ge, där kun­de jag än­då hänga runt och gå på stan li­te ef­ter trä­ning­en ut­an att det var nå­got pro­blem. Men här kör vi två pass, sen är det hem och so­va och vi­la. Jag är så trött, så när det in­te är trä­ning så g­äl­ler ba­ra åter­hämt­ning och vi­la. Men det är kul, jag kän­ner att det är en ni­vå upp. Den här ni­vån på spe­lar­na och på tem­pot, det är den störs­ta skill­na­den. Al­la kan spe­la fotboll, men här har spe­lar­na ett an­nat tem­po i sig ock­så, sä­ger mitt­fäl­ta­ren.

In­te fa­vo­rit till första­val

För­ut­sätt­ning­ar­na för dem är nå­got oli­ka, i al­la fall på papp­ret. 19-åri­ge Pon­tus Dahl­berg är för­vis­so ett oer­hört stort mål­vaktslöf­te och har im­po­ne­rat i all­svens­kan. Men han kon­kur­re­rar med ­ny­li­gen vär­va­de Ben Fos­ter, 35, fjol­å­rets mål­vakt­set­ta Heu­rel­ho Go­mes, 37, och Daniel Bach­mann, 24. In­te omöj­li­ga att kon­kur­re­ra bort, men Dahl­berg är in­te di­rekt fa­vo­rit till att bli förste­mål­vakt i höst.

– Det är klart att det är tuff kon­kur­rens, men det mås­te man räk­na med om man går till en av värl­dens bäs­ta li­gor. Det är nå­got som ba­ra trig­gar mig till att bli bätt­re, att ha bra mål­vak­ter runt om­kring mig he­la ti­den är ba­ra ­po­si­tivt. Jag blir bätt­re för var­je dag som går.

Un­der som­ma­rens fy­ra förs­ta trä­nings­mat­cher har han fått spe­la en halv­lek när ­trä­na­ren Ja­vi Gra­cia gått runt på mål­vak­ter­na. Då höll Dahl­berg nol­lan.

För Ken Se­ma är si­tu­a­tio­nen an­norlun­da. Tuff kon­kur­rens för­stås, men Se­ma var näs­te man på tur till den svens­ka VM-trup­pen. Och han im­po­ne­ra­de stort un­der Ös­tersunds Eu­ro­pa Le­a­gue-även­tyr. Det har in­te gått o­be­märkt för­bi i Eng­land.

– När jag kom så var det myc­ket ”ja, du är han svens­ken som gjor­de mål på Ar­se­nal”. Så det känns som att folk vet vem jag är. Men det är ba­ra det som de har sett, de har ba­ra sett det bäs­ta av mig. Så nu mås­te jag ju le­va upp till det var­je vec­ka, det blir det svå­ra, ha­ha. Men det är kul, nu när jag nått hit så vill jag häv­da mig. Sen får vi se hur långt det räc­ker.

Han har star­tat i tre av fy­ra trä­nings­mat­cher och spe­la­de den and­ra halv­le­ken i den sista.

Al­la kan spe­la fotboll, men här har spe­lar­na ett an­nat tem­po i sig ock­så.

Ti­di­ga­re har det känts som att du vå­gat spe­la ditt spel, att he­la ti­den ut­ma­na, ­av­sett om du spe­lat i su­pe­ret­tan, all­svens­kan, Eu­ro­pa Le­a­gue el­ler lands­la­get. K­la­rar du av det även i Pre­mi­er Le­a­gue? – Det känns som att det är det jag är bra på. Så om jag kom­mer hit och gör en helom­vänd­ning, ba­ra spe­lar en­kelt och gnug­gar så blir det in­te läng­re jag. Jag mås­te spe­la som jag gjort,

det var det Wat­ford såg och det är där­för jag sit­ter här i dag. Sen blir det en ut­ma­ning att gå från all­svens­kan till att spe­la mot de bäs­ta spe­lar­na i värl­den. Men jag gil­lar ut­ma­ning­ar, att få häv­da sig i Pre­mi­er Le­a­gue är häf­tigt.

När och om Se­ma och Dahl­berg får de­bu­te­ra i den eng­els­ka li­gan blir de svens­kar num­mer 63 och 64 se­dan Pre­mi­er Le­a­gue-eran star­ta­des 1992. Men där li­gan förr om åren kryl­la­de av svens­kar, bå­de sto­ra stjär­nor och till­fäl­li­ga b­ekant­ska­per, är det i dag ba­ra de två och M­an­ches­ter Uni­teds Victor Nilsson Lin­delöf.

– Det är nog ba­ra en slump att vi är så få svens­kar här just nu. Men det gör det ju ex­tra spe­ci­ellt, sä­ger Dahl­berg. Är det skönt att det finns en an­nan svensk i klub­ben när ni bå­da är nya här? – Ja, det är lät­ta­re att kom­ma in, och vi kan fort­fa­ran­de snac­ka li­te svens­ka med varand­ra. Det är lätt att lyss­na med den and­re om man har någ­ra frå­gor. Hur man gör med bo­en­de och bil och all­ting an­nat. Bil ja, hur går det med väns­ter­tra­fi­ken? – Uff, vi får vå­ra bi­lar näs­ta vec­ka. Vi får väl se vem som kra­schar först…

Wat­ford slu­ta­de på 14:e plats i Pre­mi­er Le­a­gue i fjol och gör nu sin fjär­de sä­song i följd i den högs­ta di­vi­sio­nen. Det är en an­rik klubb, bil­dad som Wat­ford Ro­vers re­dan 1881. På are­nan Vi­ca­rage Road har de spe­lat se­dan 1922. Men mest känd är klub­ben för si­na pe­ri­o­der med El­ton John och Gra­ham Tay­lor. Med ar­tis­ten som äga­re och Tay­lor som trä­na­re gick Wat­ford från bot­ten av fjär­de­di­vi­sio­nen till att bli tvåa i högs­ta­li­gan på fem år (1977–1982). Nå­got år se­na­re gick Tay­lor vi­da­re till Aston Vil­la och Wat­ford var snart ne­re i di­vi­sion tre igen. 15 år se­na­re, 1997, tog Tay­lor över klub­ben igen och på två år gick de från nu­va­ran­de Le­a­gue One till Pre­mi­er Le­a­gue.

– Det där har jag läst om, El­ton John och Tay­lor. Viss koll på histo­ri­en har jag, det är en an­rik för­e­ning, sä­ger Dahl­berg.

”Skul­le in­te kän­na igen El­ton”

Var­ken han el­ler Se­ma är dock någ­ra stör­re ex­per­ter på El­ton Johns mu­sik, men ef­ter li­te goog­lan­de får de mer koll. 71-åring­en är i dag he­dersord­fö­ran­de i klub­ben, och hans sju­å­ri­ge son bör­ja­de spe­la i ett av klub­bens pojklag i vint­ras. Dahl­berg ski­ner upp när han får hö­ra det.

– Vad häf­tigt. Då kanske man får se El­ton John här på trä­nings­an­lägg­ning­en. Skul­le du kän­na igen ho­nom? – Fan, nej. Det skul­le jag kanske in­te? Vad har ni fått för in­tryck av klub­ben så här långt? – Den störs­ta skill­na­den mot Sve­ri­ge är allt runt om­kring. Det är en sjukt myc­ket stör­re stab här. Det finns väl­digt sto­ra möj­lig­he­ter att få hjälp med in­di­vi­du­ell trä­ning. Vill jag ha be­hand­ling så har vi åt­ta sjuk­gym­nas­ter som lö­ser det, jäm­för med Blå­vitt där vi ha­de en, el­ler kanske två. Ken, skill­na­den mot Ös­tersund är kanske än­nu stör­re? – Det är otro­ligt stort. Det är oli­ka gym­gub­bar, nå­gon som skö­ter kos­ten, en an­nan hål­ler koll på gps:er­na. Sen har trä­na­ren två as­si­ste­ran­de, och så finns det mas­sö­rer, f­ysträ­na­re. Det finns folk som jag in­te ens vet vil­ka de är än. Det är Pre­mi­er Le­a­gue…? – Ja, det är stör­re. Oav­sett om du spe­lar i Blå­vitt, Ös­tersund el­ler Mal­mö. Det är skill­na­der. Och nu är vi här och ska spe­la med de sto­ra grab­bar­na. Det är häf­tigt. Fan, nu är det vi som ska spe­la i Pre­mi­er Le­a­gue.

Hen­rik Lund­gren

hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Fo­to: AN­DERS DEROS, AP

Ken Se­ma och Pon­tus Dahl­berg ute på Wat­fords trä­nings­an­lägg­ning som klub­ben ta­git över ef­ter Ar­se­nal.

Gra­ham Tay­lor.El­ton John.

Fo­to: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.