SÅ FIX­AR DU BILJETTERNA

Fot­bolls­re­san som många dröm­mer om men som in­te är helt en­kel att ge­nom­fö­ra. Vi tip­sar om fy­ra sätt att få tag på Pre­mi­er Le­a­gue- bil­jet­ter.

Ligabibeln - - Premier League -

DI­REKT FRÅN KLUB­BEN

Gra­fi­ken till hö­ger vi­sar att de fles­ta mat­cher­na i Pre­mi­er Le­a­gue är mer el­ler mind­re slut­sål­da. Men är man ute i god tid och har koll på da­tu­men kan det gå att få tag i bil­jet­ter via re­spek­ti­ve klubb. En för­ut­sätt­ning är dock att man först blir med­lem i klub­ben för att dä­ri­ge­nom få för­tur vid bil­jett­släp­pet. De fles­ta klub­bar släp­per biljetterna match för match nå­gon må­nad fö­re mat­chen. Li­ver­pool släp­per samt­li­ga bil­jet­ter un­der två till­fäl­len un­der sä­song­en.

HOSPITALITY-BIL­JET­TER

Sker ock­så via klub­ben. Kos­tar mer än en van­lig match­bil­jett, allt från 1 000 till 10 000 kro­nor. I pri­set in­går of­tast en mål­tid och/ el­ler ett be­sök av en klubble­gen­dar. De här biljetterna blir allt­mer po­pu­lä­ra, vil­ket gör att det in­te är nå­gon ga­ran­ti att man får en bra sitt­plats. Man kan li­ka gär­na ham­na längst ut i hör­net på lång­sidan. Det är be­tyd­ligt enkla­re att få tag i bil­jett den här vä­gen än att kö­pa en van­lig bil­jett. Men, som sagt, sma­kar det så kos­tar det.

SVENS­KA SUPPORTERLKUBBEN

De fles­ta Pre­mi­er Le­a­gue-klub­bar­na och även klub­bar i läg­re di­vi­sio­ner har en svensk el­ler skan­di­na­visk sup­por­ter­klubb.

Des­sa klub­bar har of­ta till­gång till ett visst an­tal bil­jet­ter, som de­ras med­lem­mar kan kö­pa. En del sup­por­ter­klub­bar an­ord­nar ock­så med­lems­re­sor till ett an­tal mat­cher un­der sä­song­en. Of­ta krävs dock med­lem­skap i så­väl sup­por­ter­klub­ben som Pre­mi­er Le­a­gue-klub­ben, vil­ket så klart in­ne­bär en kost­nad. Än­då ett pris­värt al­ter­na­tiv.

AR­RAN­GE­RAD FOTBOLLSRESA

Det finns gi­vet­vis ock­så ett an­tal ak­tö­rer på re­se­mark­na­den som ord­nar re­sor till Pre­mi­er Le­a­gu­e­och cup­mat­cher un­der sä­song­en. Här finns det al­la möj­li­ga va­ri­an­ter, allt från all in­clu­si­ve (flyg, ho­tell, match­bil­jett) till ba­ra match­bil­jett. All in­clu­si­ve är för­stås in­te det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet, dä­re­mot det enk­las­te ef­tersom re­se­by­rån ord­nar allt.

Fotbollsresa.nu är en bra svensk sajt som lis­tar fle­ra oli­ka ak­tö­rer. Här finns, för öv­rigt, re­sor till al­la sto­ra li­gor

i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.