WINTER(UPPEHÅLL) IS COMING – ÅR 2020

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

När tem­pe­ra­tu­rer­na bör­jar kry­pa ner un­der noll gra­der höjs tem­pot i Pre­mi­er Le­a­gue. Från jul till vår spe­lar klub­bar­na fle­ra mat­cher i vec­kan och kla­rar man in­te det hår­da mat­chan­det straf­far det sig. FA har länge käm­pat för att få till ett vin­terup­pe­håll i Pre­mi­er Le­a­gue, och från och med näs­ta sä­song ser det ut att bli av. Den fem­te run­dan i FA-cu­pen ­flyt­tas och en Pre­mi­er Le­a­gue-om­gång kom­mer spri­das ut på två hel­ger. Det ger spe­lar­na ett tio da­gars långt uppehåll i feb­ru­a­ri 2020, nå­got som är tänkt att gyn­na Eng­land i EM sam­ma år. Det­ta blir allt­så sista sä­song­en med ett li­ka hårt vin­ter­sche­ma. Mat­cher­na över jul och ny­år kom­mer dä­re­mot fort­fa­ran­de va­ra kvar.

Från och med feb­ru­a­ri 2020 blir det vin­terup­pe­håll i Pre­mi­er Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.